Uchwała Nr 129/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pracownikom instytucji kultury działających na terenie gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 129/XX/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pracownikom instytucji kultury działających na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala:

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD PRACOWNIKOM INSTYTUCJI KULTURY DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW

§ 1

Fundusz nagród dla pracowników, zwany dalej "Funduszem" stanowi 3 % lub więcej rocznych planowanych środków na wynagrodzenia dla pracowników instytucji kultury działających na terenie Gminy.

§ 2

Nagrodę dla pracowników przyznaje Dyrektor, a Dyrektorowi - Wójt Gminy.

§ 3

Nagrody przyznaje się pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej szczególnie za:
1) podejmowania inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania działalności kulturalnej,
2) dbałość o powierzone mienie oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami,
3) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań,
4) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,
5) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeńctwa i higienicznych warunków pracy,
6) wydajność i operatywność w pracy,
7) wykonywanie dodatkowych prac wychodzących poza zakres czynności.

§ 4

Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:
1) został ukarany karą upomnienia lub nagany,
2) opuścił jakikolwiek dzień pracy bez usprawiedliwienia,
3) niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystywał zwolnienie lekarskie,
4) przebywał w pracy w stanie wskazującym na naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 5

Raz w roku z okazji Dnia Pracownika Kultury pracownikom przysługuje roczna nagroda w wysokości 8,5 % rocznego wynagrodzenia.

§ 6

Wysokość rocznej nagrody ustala się na podstawie efektywnie przepracowanego czasu pracy oraz wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Poprzez wynagrodzenie za czas efektywnie przezpracowany należy rozumieć:
- wynagrodzenie podstawowe,
- dodatki: za staż pracy, dodatek wiejski i funkcyjny.

§ 7

1. Prawo do rocznej nagrody stanowi warunek przepracowania pełnego roku, wyjątkami są:
- powrót z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego lub wychowawczego,
- służby wojskowej, powołanie i powrót w ciągu 30 dni,
- przejście na emeryturę lub rentę.
W takich przypadkach nagroda wypłacana jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
2. Pracownik ma prawo do rocznej nagrody jeżeli umowa o pracę została rozwiązana w związku z likwidacją zakładu pracy lub reorganizacją komórki organizacyjnej, w której pracownik był zatrudniony, lub zmniejszenia zatrudnienia, jeżeli zakład pracy nie ma możliwości dalszego zatrudnienia pracownika zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

§ 8

Nagrodę w pełnej wysokości przyznaje się pracownikowi za nienaganną i sumienną pracę oraz rzetelne wypełnianie obowiązków pracowniczych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchyla się § 4 uchwały Nr 180/XXV/93 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 129/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pracownikom instytucji kultury działających na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż