Uchwała Nr 130/XXI/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Uchwała Nr 130/XXI/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 lipca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 209.576 zł z następujących źródeł:
a) dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 79.076 zł
b) środki z PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu - 90.000 zł
c) subwencja oświatowa na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/08 - 40.500 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 249.373 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 88.353 zł
b) zakup samochodu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów do placówek edukacyjnych - 110.000 zł
c) zakup kostki brukowej do wyłożenia chodnika na cmentarzu w Cewkowie - 8.520 zł
d) realizację wydatków w świetlicach szkolnych - 2.000 zł
e) remonty bieżące w Zespole Szkół w Cewkowie - 40.500 zł
3) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 39.797 zł przeznaczone na:
a) spłatę odsetek od kredytów bankowych - 12.000 zł
b) rezerwę ogólną - 10.000 zł
c) zakup materiałów w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" - 6.000 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - 2.520 zł
e) wypłatę zasiłków okresowych i celowych - 9.277 zł
4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 130/XXI/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 09:16