Uchwała Nr 132/XXI/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego

Uchwała Nr 132/XXI/2008

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 16 lipca 2008 r.

  

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)

  

Rada Gminy Stary Dzików uchwala: co następuje

  

§ 1

 

1. W oparciu o przeprowadzoną analizę przez Biuro Projektowe "Nafta-Gaz" w Jaśle, stwierdzającą nieznaczny wpływ eksploatacji gazu ziemnego na środowisko, odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego "Dzikow - 2".
2. Odstąpienie o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie do nowo wyznaczonego terenu górniczego decyzją Ministra Środowiska z dnia 28.02.2008 r.

  

§ 2

 

Granice obszaru objęte niniejszą uchwałą przedstawia mapa w skali 1:100 000 jako załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr 204/XXVIII/2005 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.

  

§ 5

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 132/XXI/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż