Uchwała Nr 133/XXII/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Uchwała Nr 133/XXII/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu w dziale 400 rozdział 40078 § 2030 o kwotę 7.000 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 600 rozdział 60078 § 6330 o kwotę 7.000 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 95.806,03 zł z przeznaczeniem na:
a) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie przez śiadczeniobiorców w latach ubiegłych - 500 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych w ramach Programu Integracji Społecznej - 8.070 zł
c) zakup materiałów niezbędnych do realizacji Programu Integracji Społecznej - 5.000 zł
d) pokrycie kosztów ubezpieczenia OC i NW w ramach Programu Integracji Społecznej - 500 zł
e) zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji programu "Uczeń na wsi" - 6.448,03 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów sportowych i wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 700 zł
e) zakup materiałów oraz usług jednostek OSP - 3.000 zł
f) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie na realizację Programu Integracji Społecznej - 56.430 zł
g) wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - 15.158 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 95.806,03 zł przeznaczone na:
a) spłatę odsetek od kredytów bankowych - 3.000 zł
b) zakup usług remontowych w obiektach sportowych - 700 zł
c) zakup usług w ramach Programu Integracji Społecznej - 70.000 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - 500 zł
e) wypłatę stypendiów dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu PFRON "Uczeń na wsi" - 6.442 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w ramach realizacji programu "Uczeń na wsi" - 6,03 zł
g) dotację celową dla PSOUU w Jarosławiu - 10.138 zł
h)zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - 5.020 zł
5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr 101/XVI/08 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 10 w pkt 2 kwotę 30.414 zł zastępuje się kwotą 20.276 zł.
2. W załączniku nr 10 do uchwały kwotę 30.414 zł zastępuje się kwotą 20.276 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 133/XXII/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 11:15