Uchwała Nr 134/XXII/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 130/XXI/2008 Rady Gminy z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2008r.

Uchwała Nr 134/XXII/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 130/XXI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 130/XXI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 3:
a) w pkt a) kwotę 12.000 zł zastępuje się kwotą 22.000 zł
b) skreśla się pkt b)

§ 2

1. W załączniku Nr 1 do uchwały:
a) w tabeli I ZWIĘKSZENIA w dziale 852:
- skreśla się rozdział 85295 i kwotę 79.076 zł oraz paragraf 2008 i kwotę 79.076 zł
- dodaje się rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" i kwotę 79.076 zł, paragraf 2008 "Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej" i kwotę 75.100,05 zł oraz paragraf 2009 "Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej" i kwotę 3.975,95 zł
2. W załączniku Nr 2 do uchwały:
a) w tabeli I ZWIĘKSZENIA
- w dziale 852 rozdział 85295 zastępuje się rozdziałem 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" oraz w paragrafie 4018 kwotę 18.601 zł zastępuje się kwotą 18.602,55 zł i w paragrafie 4019 kwotę 985 zł zastępuje się kwotą 983,45 zł
- w dziale 801 kwotę 152.500 zł zastępuje się kwotą 150.500 zł, skreśla się rozdział 80148 i kwotę 2.000 zł oraz paragrafy: 3020 i kwotę 350 zł, 4210 i kwotę 205 zł, 4440 i kwotę 1.445 zł
- dodaje się dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" i kwotę 2.000 zł, rozdział 85401 "Świetlice szkolne" i kwotę 2.000 zł oraz paragrafy: 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" i kwotę 350 zł, 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" i kwotę 205 zł, 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" i kwotę 1.445 zł
b) w tabeli II ZMNIEJSZENIA
- w dziale 757 kwotę 12.000 zł zastępuje się kwotą 22.000 zł, w rozdziale 75702 kwotę 12.000 zł zastępuje się kwotą 22.000 zł oraz w paragrafie 8070 kwotę 12.000 zł zastępuje się kwotą 22.000 zł
- usuwa się dział 758 i kwotę 10.000 zł, rozdział 75818 i kwotę 10.000 zł oraz paragraf 4810 i kwotę 10.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 134/XXII/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 130/XXI/2008 Rady Gminy z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2008r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż