Uchwała Nr 80/X/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Czysta i zdrowa Gmina” określonego uchwałą Nr 230/XXXII/2002

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Czysta i zdrowa Gmina" o kwotę 1.354.328 zł w tym na zadania:
1)
budowa sieci kanalizacyjnej w Moszczanicy o kwotę 1.300.951 zł z tytułu zmniejszenia liczby przepompowni z 29 na 2, zwiększenia długości sieci tłocznej z 1880 mb na 2664 mb i sieci grawitacyjnej z 4574 mb na 5486 mb oraz zmniejszenia liczby przyłączy ze 120 na 75
    -
łączne nakłady po zmianach: 1.052.449 zł
     
w tym: SAPARD 777.337 zł
                
środki własne 275.112 zł
2)
budowa sieci kanalizacyjnej w Ułazowie o kwotę 53.377 zł z tytułu zmniejszenia liczby przepompowni z 13 na 7, zwiększenia długości sieci tłocznej z 806 mb na 2584 mb, sieci grawitacyjnej z 1980 mb na 6631 mb oraz liczby przyłączy z 51 na 97
    -
łączne nakłady po zmianach: 1.176.291 zł
     
w tym: SAPARD 874.718 zł
                
środki własne 301.573 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 80/X/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Czysta i zdrowa Gmina” określonego uchwałą Nr 230/XXXII/2002
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.12.2004 13:52
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:15