Uchwała Nr 136/XXIII/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Uchwała Nr 136/XXIII/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.000 zł z następujących źródeł:
a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 5.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na:
a) zakupy inwestycyjne (sprzęt biurowy) związane z wdrożeniem ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 5.000 zł
b) zakup dwóch wiat przystankowych - 8.000 zł
c) zakup materiałów w jednostkach OSP - 10.000 zł
d) zakup usług w jednostkach OSP - 3.000 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21.000 zł przeznaczone na:
a) remonty dróg gminnych - 8.000 zł
b) wydatki inwestycyjne w jednostkach OSP - 13.000 zł
4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszą uchwałą wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 5.000 zł.
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 136/XXIII/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 14:41