Uchwała Nr 141/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 141/XXIV/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia nieruchomości położone we wsi Nowy Dzików gm. Stary Dzików.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 141/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 20:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż