Uchwała Nr 143/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ułazów

Uchwała Nr 143/XXV/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ułazów

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Sołectwa Ułazów ustalonym Uchwałą Nr 93/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. wprowadza sie załącznik "Regulamin sprzedaży ziemi z piaskiem lub gliny w Sołectwie Ułazów" stanowiący załącznik do ninijeszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podka rpackiego i ma zastosowanie od 2 stycznia 2009 r.

 

Załącznik do uchwały
Nr 143/XXV/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w statucie sołectwa Ułazów

Regulamin
sprzedaży ziemi z piaskiem w sołectwie Ułazów

Z dniem 02.01.2009 r. wprowadza się w życie Regulamin sprzedaży ziemi z piaskiem lub gliny w sołectwie Ułazów.

§ 1

Przez sprzedaż ziemi rozumie się sprzedaż ziemi z piaskiem lub gliny na rzecz osób fizycznych, mieszkańców Gminy Stary Dzików oraz inwestycji realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 2

Sprzedaż będzie prowadzona przez sołtysa wsi Ułazów.
1. Sprzedaż i wydatek ziemi z piaskiem lub gliny będą się odbywać w każdy poniedziałek i czwartek.
2. Ustala sie cenę za pobór ziemi z piaskiem lub gliny na 5 zł za 1 m3 (ziemia z piaskiem i glina nie jest opodatkowana podatkiem VAT), loco-miejsce poboru, załadunek we własnym zakresie.
3. Sprzedaż może odbywać się tylko na podstawie "asygnaty" magazyn wyda.

§ 3

Procedura sprzedaży:
1. Sołtys wsi sporządza "asygnatę" - magazyn wyda oznaczoną numerem druku ścisłego zarachowania.
2. Pobiera opłatę za ziemię z piaskiem lub glinę w ilości określonej przez nabywcę, wydając dowód przyjęcia opłaty.
3. Na podstawie asygnat na sprzedana ziemię z piaskiem lub glinę sporządza się "Zestawienie sprzedaży".
4. Na podstawie "Zestawienia sprzedaży" sołtys wsi zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych od klientów opłat w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do godz. 13 każdego ostatniego dnia miesiąca.
5. Dokumentem upoważniającym klienta do odbioru ziemi z piaskiem jest oryginał asygnaty wraz z dowodem przyjęcia opłaty.
6. Faktyczny odbiór ziemi z piaskiem - wydatek - musi być odnotowany na oryginale asygnaty, z podaniem dokładnej daty łącznie z godziną oraz ilością wydanej ziemi z piaskiem lub gliny. Uprawnionymi do wydawania są: sołtys wsi i dozorca mienia.

§ 4

Schemat obiegu dokumentów:
1. Oryginał asygnaty wraz z dowodem przyjęcia opłaty otrzymuje nabywca.
2. Kopię asygnaty i kopię dowodu przyjęcia opłaty otrzymuje dział finansowo-księgowy Urzędu Gminy.
3. Druga kopia asygnaty wraz z kopią "Zestawienia sprzedaży" pozostaje u sołtysa.

§ 5

Niniejszy regulamin należy wywiesić w miejscu widocznym u sołtysa lub punkcie sprzedaży.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 143/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ułazów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 21:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż