Uchwała Nr 146/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Uchwała Nr 146/XXV/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 62.762,34 zł z następujących źródeł:
a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na remonty dróg - 36.000 zł
b) dotacja z PFRON na realizację programu "Uczeń na wsi" - 26.762,34 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 397.598,06 zł z przeznaczeniem na:
a) remont drogi w miejscowości Moszczanica - 12.000 zł
b) remont drogi w miejscowości Koziejówka - 24.000 zł
c) wypłatę świadczeń w ramach programu "Uczeń na wsi" - 26.762,34 zł
d) wpłatę do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1.000 zł
e) zakup usług leśnych - 110.000 zł
f) podatek VAT od działalności leśnej - 30.000 zł
g) wymianę okien w budynku komunalnym w Cewkowie Woli - 10.000 zł
h) zakup materiałów i usług w rozdziale 71035 "Cmentarze" - 1.550 zł
i) zakup usług w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - 7.000 zł
j) odsetki od kredytów bankowych - 1.500 zł
k) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - 7.000 zł
l) zakup sprzętu do siłowni w Starym Dzikowie - 6.630 zł
ł) zakup materiałów w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 3.000 zł
m) zakup energii elektrycznej w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 79.000 zł
n) zakup usług w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 46.000 zł
o) dotację dla GOK w Starym Dzikowie - 20.000 zł
p) zakup usług w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" - 2.000 zł
r) zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (program "Uczeń na wsi") - 155,72 zł
s) wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło w rozdziale 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" - 10.000 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 334.835,72 zł przeznaczone na:
a) zakup usług w dziale 851 "Ochrona zdrowia" - 6.630 zł
b) wydatki inwestycyjne w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - 20.000 zł
c) zakup usług remontowych w dziale 750 "Administracja publiczna" - 50.000 zł
d) wydatki inwestycyjne w jednostkach OSP - 27.000 zł
e) wydatki inwestycyjne w dziale 600 "Transport i łączność" - 130.000 zł
f) wydatki na zakupy inwestycyjne w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 10.000 zł
g) wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej w Cewkowie - 50.000 zł
h) wydatki na wynagrodzenia w dziale 750 "Administracja publiczna" - 41.205,72 zł
4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr 101/XVI/08 Rady Gminy w Starym Dzikowie. z dnia 12 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 10 w pkt 1 kwotę 295.000 zł zastępuje się kwotą 315.000 zł.
2. W załączniku nr 5 do uchwały w rozdziale 92109 § 2480 kwotę 215.000 zł zastępuje się kwotą 235.000 zł oraz kwotę razem 295.000 zł zastępuje się kwotą 315.000 zł.
3. W § 4 w pkt 1 kwotę 1.221.401 zł zastępuje się kwotą 1.226.700,76 zł oraz kwotę 550.401 zł zastępuje się kwotą 555.700,76 zł.
4. W § 4 w pkt 2 kwotę 406.550 zł zastępuje się kwotą 411.849,76 zł.
5. W załączniku nr 4 do uchwały w tabeli PRZYCHODY w § 957 kwotę 550.401 zł zastępuje się kwotą 555.700,76 zł oraz kwotę razem 1.221.401 zł zastępuje się kwotą 1.226.700,76, w tabeli ROZCHODY w § 992 kwotę 406.550 zł zastępuje się kwotą 411.849,76 zł oraz kwotę razem 406.550 zł zastępuje się kwotą 411.849,76 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 146/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 21:36