Uchwała Nr 149/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2009-2016

Uchwała Nr 149/XXV/2008
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2009-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2009-2016 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 66/VIII/2007 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2007-2012.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 149/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2009-2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2011 10:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż