Uchwała Nr 71/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr 164/XXII/2005 z dnia 16.02.2005r. w spr. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała Nr 71/IX/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 sierpnia 2007 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 164/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

W uchwale Nr 164/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 71/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr 164/XXII/2005 z dnia 16.02.2005r. w spr. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2011 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż