Uchwała Nr 73/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok

Uchwała Nr 73/IX/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20.000 zł z następujących źródeł:
a) subwencja oświatowa - 20.000 zł
Subwencję wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-3g/2007 z dnia 12 czerwca 2007r.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne - 20.000 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 73/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2011 14:32