Uchwała Nr 82/X/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Starym Dzikowie

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ust. 6 i 7 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Zespołu Szkół w Starym Dzikowie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała podlega przekazaniu Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

 

Załącznik

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM DZIKOWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 

1. Zespół Szkół w Starym Dzikowie został utworzony przez Radę Gminy Stary Dzików uchwałą Nr 68/VII/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 roku i w dalszej części statutu zwany jest "Zespołem".
2.
Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach dopuszcza się używanie skrótu nazwy.
3.
Zespół ma swoją siedzibę w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 83.
4.
W skład Zespołu wchodzą:
    1)
Gimnazjum Publiczne w Starym Dzikowie,
    2)
Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie wraz ze Szkołą Filialną w Ułazowie i oddziałami przedszkolnymi dla dzieci 6-letnich.

 

 

§ 2

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Stary Dzików.
2.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

§ 3

1. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Stary Dzików, działającą w formie jednostki budżetowej.
2.
Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz niniejszego Statutu.

 

 

§ 4

Imię Zespołowi może nadać organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 5

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2.
W realizacji zadań Zespół respektuje zobowiązania wynikające z:
    1)
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
    2)
Deklaracji Praw Dziecka ONZ,
    3)
Konwencji o Prawach Dziecka,
    4)
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa, Zespół w szczególności:
    1)
umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez:
        -
realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,
        -
wyrabianie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem,
    2)
umożliwia absolwentom szkoły podstawowej kontynuowanie kształcenia w gimnazjum, a absolwentom gimnazjum kontynuowanie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
    3)
kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:
        -
ścisłą współpracę z rodzicami,
        -
realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
        -
kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,
        -
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
    4)
sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych warunków i możliwości,
    5)
umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,
    6)
kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez:
        -
włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
        -
wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło, hymn),
        -
przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w szkole podstawowej, gimnazjum i poza nimi poprawnym językiem ojczystym,
    7)
kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
        -
ścisły kontakt z placówkami kultury,
        -
spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,
        -
obchody świąt i rocznic,
    8)
udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych i współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
    9)
umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski,
    10)
umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów poprzez koła zainteresowań i przedmiotowe,
    11)
umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców) poprzez m.in. udział w rekolekcjach i świętach religijnych.

 

 

§ 6

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającym w Zespole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:
    1)
z chwilą wejścia na teren Zespołu oraz zajęcia organizowane przez szkołę podstawową czy gimnazjum, wszyscy uczniowie i wychowankowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia,
    2)
pracownicy, o których mowa w pkt 1 są zobowiązani do:
        a)
przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych zajęciach,
        b)
pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w wyznaczonych miejscach i zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dyrektora Zespołu,
        c)
wprowadzanie uczniów do sal i pracowni i przestrzeganie regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
    3)
w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów,
    4)
w sali gimnastycznej i na boisku, nauczyciel prowadzący zajęcia każdorazowo sprawdza sprawność sprzętu sportowego (przed rozpoczęciem zajęć), dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zająć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.
2.
Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Zespołu oraz wycieczek organizowanych przez nauczycieli Zespołu:
    1)
każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie, zgłasza ustnie Dyrektorowi takie wyjście podając ilość uczestników i czas trwania wyjścia,
    2)
jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad grupą 30 uczniów jeżeli grupa nie korzysta ze środków publicznej komunikacji,
    3)
jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad grupą 10 uczniów jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
    4)
na udział w wycieczce organizowanej poza granice gminy, nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców ucznia,
    5)
uczniowie biorący udział w wycieczce składają pisemne oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu wycieczki,
    6)
wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia "Karty wycieczki",
    7)
nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
3.
Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie Zespołu:
    1)
nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z opracowywanym na początku każdego roku szkolnego grafikiem,
    2)
dyżury pełnione są w godzinach pracy szkoły,
    3)
dyżury muszą być pełnione aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, w sanitariatach, szatniach, na boisku i placu szkolnym,
    4)
w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, Dyrektor Zespołu wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru,
    5)
w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel który jest jego świadkiem zawiadamia miejscowego lekarza a następnie Dyrektora Zespołu,
    6)
Dyrektor Zespołu powiadamia o wypadku pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby) oraz rodziców ucznia.

 

§ 7

Zespół organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum poprzez:
1)
tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej,
2)
tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom, w zależności od ich stanu zdrowia, poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej,
3)
w miarę posiadanych środków finansowych może tworzyć warunki do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych,
4)
organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy, na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub badań lekarskich (zgodnie z odrębnymi przepisami),
5)
ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami w celu stworzenia (w miarę posiadanych możliwości) optymalnych warunków do nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządu ruchu, słuchu lub wzroku,
6)
ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu,
7)
analizowanie postępów ucznia w nauce, w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników,
8)
obniżenie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z regulaminem klasyfikacji, ocenienia i promowania.

 

 

§ 8

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, przyjmuje się następujące zasady działania:
    1)
w wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, uczniowi zapewnia się pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz indywidualną pomoc pedagogiczną nauczycieli i koleżeńską,
    2)
w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka (wywiady środowiskowe), rozmowy z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, a w przypadkach szczególnych – kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,
    3)
uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać powinien wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, z innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy,
    4)
w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi działania szkół (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Duszpasterstwa działające przy parafiach).

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU

§ 9

 

 

1. Organami Zespołu są:
    1) Dyrektor Zespołu,
    2) Rada Pedagogiczna Zespołu,
    3) Rada Rodziców Zespołu,
    4) Samorząd Uczniowski.
2.
Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
3.
Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor Zespołu, który:
    1)
zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
    2)
zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
    3)
organizuje spotkania organów Zespołu.
4.
Spory pomiędzy organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor Zespołu.
5.
Spory pomiędzy Dyrektorem Zespołu a innymi organami Zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ nadzoru pedagogicznego.

 

§ 10

1. Zespołem kieruje Dyrektor.
2.
Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Zespołu określa ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 14 poz. 126 z późn. zm.).
3.
Dyrektor Zespołu, jako kierownik zakładu pracy:
    1)
zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
    2)
sprawuje nadzór wewnątrzszkolny wobec nauczycieli i pozostałych pracowników,
    3)
kształtuje twórczą atmosferę pracy w zespole, właściwe warunki pracy,
    4)
dba o właściwe stosunki międzyludzkie, zachowanie życzliwości i uprzejmości w kontaktach pomiędzy wszystkimi pracownikami Zespołu,
    5)
sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    6)
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
    7)
realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji,
    8)
nadzoruje i odpowiada za prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej,
    9)
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe, celowe i gospodarne wykorzystanie,
    10)
może organizować administracyjno-gospodarczą obsługę Zespołu, w tym celu współpracuje z Gminnym Zespołem Oświaty i Urzędem Gminy Stary Dzików,
    11)
dysponuje pozabudżetowymi środkami finansowymi,
    12)
współpracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz instytucjami i organizacjami środowiskowymi,
    13)
nagradza i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
    14)
występuje do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
    15)
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4.
Dyrektor Zespołu ma także prawo:
    1)
wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,
    2)
decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,
    3)
wypożyczania, za odpłatnością, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia Zespołu (po uprzednim zawarciu umowy pomiędzy stronami), w celu przeznaczenia uzyskanych środków finansowych na poprawę funkcjonowania jednostki,
5.
Dyrektor Zespołu odpowiada za:
    1)
poziom uzyskanych przez Zespół wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,
    2)
zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i Statutem Zespołu,
    3)
bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie Zespołu oraz podczas zajęć organizowanych przez Zespół,
    4)
celowe, gospodarne, zgodne z planem wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Zespołu,
    5)
zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
    6)
prawidłowe zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania oraz stan i bezpieczeństwo powierzonego majątku.
6.
Przed przekazaniem do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego, Dyrektor powinien zasięgnąć w tej sprawie opinii rady pedagogicznej.

 

§ 11

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.
Radę Pedagogiczną Zespołu tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni tej szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy.
3.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
4.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
5.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (za zgodą lub na wniosek) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego. Osoby te mają prawo głosu doradczego.
6.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
    1)
zatwierdzanie planów pracy odpowiednich szkół,
    2)
zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów odpowiednich szkół,
    3)
podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
    4)
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
    5)
podejmowanie uchwał w sprawie ewentualnych zmian w Statucie Zespołu.
7.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
    1)
organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w poszczególnych szkołach,
    2)
projekt planu finansowego Zespołu,
    3)
wnioski Dyrektora Zespołu w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
    4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
8.
Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w pkt 6 niezgodnych z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
9.
Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora Zespołu o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole.
10.
W przypadku o którym mowa w pkt 9, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
11.
Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala opracowany i przyjęty przez nią regulamin działania.
12.
Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, jeżeli mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli czy innych pracowników.
13.
Regulamin działalności Rady Pedagogicznej nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

 

§ 12

1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły.
2.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
3.
Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Zespołu z wnioskami lub opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.
4.
Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

§ 13

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski będący reprezentacją uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
2.
Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego Zespołu określają regulaminy uchwalone przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynym reprezentantem uczniów.
3.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy:
    1)
rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
    2)
kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny,
    3)
przedstawianie władzom Zespołu opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec nich rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
    4)
organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
    5)
współdziałanie z władzami Zespołu w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, różnych form zajęć pozalekcyjnych,
    6)
dbałość o mienie szkolne,
    7)
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
    8)
rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu – zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu uczniowskiego Dyrektorowi Zespołu lub Radzie Pedagogicznej,
    9)
dbałość, w całokształcie swojej działalności, o dobre imię i honor Zespołu.
4.
Samorząd Uczniowski Zespołu ma prawo do:
    1)
przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
    2)
przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego Zespołu, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
    3)
wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,
    4)
udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
    5)
wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła,
    6)
współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży,
    7)
zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród oraz prawo do wnoszenia uwag do opinii władz Zespołu o uczniach i udzielania poręczeń za uczniów,
    8)
udziału przedstawicieli z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
    9)
wnioskowania do Dyrektora Zespołu w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
    10)
dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,
    11)
Samorząd Uczniowski na wniosek Dyrektora Zespołu, wydaje opinie w sprawie pracy nauczyciela.

 

§ 14

1. W Zespole nie mogą działać partie polityczne.
2.
W Zespole mogą działać:
    1)
związki zawodowe, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55 poz. 234 z 1994 r. z późn. zm.),
    2)
stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje o których mowa w ust. 2 pkt. 2 wyraża Dyrektor Zespołu po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 15

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Jego szczegółową organizację ustala Minister Edukacji Narodowej.

§ 16

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowywany przez Dyrektora Zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja. Arkusz zawiera listę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
2.
Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
3.
Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć lekcyjnych.
4.
Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, oraz 20 i 15 minut (przerwy obiadowe).
5.
Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa (określonych w Rozporządzeniu MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych), za zgodą organu prowadzącego, klasy można dzielić na grupy.
6.
Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez Zespół, przy czym grupa uczniów uczestniczących w określonych zajęciach nie powinna liczyć mniej niż 10 uczniów (przy mniejszej liczebności grup zajęcia nie będą finansowane z budżetu gminy).
7.
Podział na grupy należy stosować przy klasie liczącej 35 i więcej uczniów, zaś przy klasie liczącej 30-34 uczniów podział można zastosować za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 17

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 18

Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Zespołu a daną placówką.

§ 19

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

§ 20

1. Na bibliotekę szkolną składają się wypożyczalnia i czytelnia.
2.
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu.
3.
Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
4.
Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez Dyrektora Zespołu.

 

§ 21

Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:
1.
Gromadzenie zbiorów:
    a)
księgozbioru podręcznego lektur oraz literatury dla młodzieży,
    b)
czasopism przedmiotowo-metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla nauczycieli,
    c)
pomocy audiowizualnych,
2.
Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
4.
Organizację warsztatu czytelniczego.
5.
Pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa oraz realizację programu "Przysposobienie czytelnicze i informacyjne".
6.
Współpracę z Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem Zespołu oraz innymi instytucjami.

 

§ 22

Organizacja pracy biblioteki:
1.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
2.
Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy.
3.
Selekcji księgozbioru dokonuje się systematycznie, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy Zespołu, oraz zniszczone.
4.
Czasopisma społeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne przez okres 5 lat.
5.
Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek Dyrektora Zespołu co najmniej raz na 5 lat, wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony.
6.
Dyrektor Zespołu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza, zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczenia warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
7.
Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
8.
Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu.
9.
Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor Zespołu z budżetu Zespołu.
10.
Biblioteka może prowadzić własną działalność gospodarczą w celu uzyskania dodatkowych środków na wzbogacenie księgozbioru.
11.
W bibliotece działa aktyw biblioteczny złożony z łączników wytypowanych spośród uczniów wszystkich oddziałów. Działa on wg ustalonego regulaminu.

 

§ 23

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadu w stołówce szkolnej.
2.
Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala się w porozumieniu z rodzicami.
3.
Dyrektor Zespołu może składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o częściowe lub całkowite refundowanie opłat za uczniów będących w trudnych warunkach finansowych.

 

§ 24

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo opiekuńczej działalności Zespołu.
2.
Dla uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły organizuje się świetlicę szkolną.
3.
Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu w zależności od potrzeb uczniów.
4.
Do zadań świetlicy należy:
    a)
wspomaganie procesu dydaktycznego Zespołu,
    b)
upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zdrowie i tężyznę fizyczną,
    c)
przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym,
    d)
rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
    e)
wyrabianie u uczniów samodzielności,
    f)
stwarzanie wśród uczniów warunków do uczestnictwa w kulturze,
    g)
przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
5.
Formami realizacji zadań świetlicy są:
    a)
organizowane zajęcia utrwalające wiedzę,
    b)
organizowane gry i zabawy rozwijające,
    c)
organizowane zajęcia sportowe.
6.
Świetlica realizuje swoje zadania wg dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego planu pracy Zespołu obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez Dyrektora Zespołu.
8.
Dni i godziny pracy Świetlicy ustala Dyrektor Zespołu na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych Zespołu.

 

§ 25

Do realizacji celów statutowych Zespół posiada:
1. izby lekcyjne,
2. pracownie przedmiotowe,
3. pracownię internetową,
4. salę gimnastyczną,
5. bibliotekę,
6. świetlicę,
7. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
8. szatnie i łazienki,
9. boisko sportowe,
10. jadalnię i pomieszczenia kuchenne.

 

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 26

1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.
2.
Zasady zatrudniania pracowników Zespołu regulują odrębne przepisy.

 

§ 27

Pracownicy pedagogiczni Zespołu to: Dyrektor Zespołu, nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy świetlicy.

 

§ 28

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jej opiece uczniów.
2.
Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
    a)
sporządzanie planu pracy z przedmiotu, którego uczy w danej klasie i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu,
    b)
sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności; kontrolowanie frekwencji,
    c)
rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
    d)
prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,
    e)
tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,
    f)
indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
    g)
kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu Zespołu, rodziny, środowiska i kraju,
    h)
upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,
    i)
ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,
    j)
współpraca z domem rodzinnym uczniów,
    k)
zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia,
    l)
poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru,
    m)
udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.,
    n)
prowadzenie klasy-pracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy,
    o)
współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie Zespołu,
    p)
dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych przez ucznia,
    q)
prowadzenie zajęć profilaktyczno-resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie,
    r)
aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
    s)
prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych,
    t)
doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:
        -
udział w konferencjach metodycznych,
        -
kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych,
    u)
prowadzenie (zleconego przez Dyrektora Zespołu) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w szkole podstawowej lub gimnazjum,
    v)
opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,
    w)
prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktycznych,
    x)
pełnienie dyżurów w Zespole wg harmonogramów dyżurów.

 

§ 29

Uprawnienia nauczyciela przedstawiają się następująco:
a)
nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
b)
jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programowej prowadzonego koła lub zespołu,
c)
decyduje o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w zarządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d)
ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
e)
czynnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw istotnych dla życia Zespołu.

 

§ 30

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu, organem prowadzącym Zespół, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
a)
poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,
b)
stan warsztatu pracy, urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

 

§ 31

1. Nauczyciel Zespołu odpowiada służbowo przed Dyrektorem. Ponosi odpowiedzialność cywilną lub karna za:
    a)
tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
    b)
nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wypadku pożaru,
    c)
zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia Zespołu przydzielonego mu przez dyrektora Zespołu, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
2.
Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 KP wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.
3.
Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w Karcie Nauczyciela.

 

§ 32

1. Nauczyciele danego przedmiotu uczący w danym oddziale (klasie), wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowo-zadaniowe).
2.
Pracą Zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu, Radę Pedagogiczną lub zespół wychowawczy, przewodniczący (Kierownik Zespołu).
3.
Cele i zadania Zespołu obejmują:
    a)
zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
    b)
podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
    c)
poszerzanie i aktualizacja wiedzy w zakresie nauczania przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.,
    d)
wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
    e)
organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
    f)
współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
    g)
opiniowanie przygotowywanych w Zespole autorskich programów nauczania.

 

§ 33

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej "wychowawcą".
2.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały etap edukacyjny.
3.
Dyrektor Zespołu może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
    a)
przeniesienia nauczyciela,
    b)
długotrwałej nieobecności,
    c)
braku efektów pracy wychowawczej,

 

§ 34

Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
1.
troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,
2.
czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,
3.
utrzymanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,
4.
interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym,
5.
dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do Zespołu, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,
6.
zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,
7.
kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni,
8.
podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,
9.
wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i Zespołu,
10.
wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w Zespole i poza nim, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami,
11.
udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,
12.
interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z lekarzem, rodzicami (opiekunami) uczniów,
13.
wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole i poza nim,
14.
utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowania uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami),
15.
omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających się co najmniej raz w kwartale,
16.
wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z poleceniami Dyrektora zespołu, uchwałami Rady Pedagogicznej,
17.
opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w zespole,
18.
zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów) z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
19.
wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,
20.
tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo-wychowawczych,
21.
opracowanie wspólnie z klasą planu wycieczek i imprez klasowych.

 

§ 35

Wychowawca ma prawo do:
1.
współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
2.
uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej, pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrektora Zespołu i innych instytucji wspomagających Zespół,
3.
ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców, form wynagradzania i motywowania wychowanków,

 

§ 36

Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu za:
1. o
siąganie celów wychowania w swojej klasie,
2.
integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy i Zespołu,
3.
poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
4.
prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

 

 

§ 37

 

      1.  

1. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli i doradców metodycznych.
2.
Początkującym nauczycielom wychowawcom Dyrektor Zespołu przydziela w pierwszym roku opiekuna spośród doświadczonych nauczycieli i czyni go odpowiedzialnym za pomoc udzieloną temu nauczycielowi.

 

§ 38

Zadania nauczycielskie nauczyciela bibliotekarza obejmują:
a)
w zakresie pracy pedagogicznej:
    -
udostępnianie zbiorów,
    -
udzielenie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
    -
informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
    -
inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
    -
prowadzenie różnych form informacji o książkach,
    -
przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
    -
udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych.
b)
w zakresie pracy organizacyjnej:
    -
gromadzenie i ewidencja zbiorów,
    -
konserwację i selekcję zbiorów,
    -
opracowanie biblioteczne zbiorów,
    -
organizację warsztatu informatycznego,
    -
organizację udostępniania zbiorów,
c)
w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:
    -
poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,
    -
organizowanie w miarę potrzeb i możliwości wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji,
    -
uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.

 

§ 39

1. Pracownikami obsługi szkolnej są: sprzątaczki, pracownicy stołówki, konserwator, palacze w sezonie grzewczym.
2.
Do obowiązków osób wymienionych w pkt.1 należą zadania i obowiązki wynikające z poszczególnych zakresów czynności opracowanych przez Dyrektora Zespołu.

 

 

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE I RODZICE

§ 40

1. Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku od 7 lat do czasu ukończenia Szkoły Podstawowej.
2.
Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli Szkołę Podstawową i podlegają obowiązkowi szkolnemu.

 

§ 41

Uczeń ma prawo do:
1.
Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2.
Opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
3.
Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespołu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
4.
Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
5.
Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
6.
Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:
    a) ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań działającego na terenie Zespołu,
    b)
reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach.
7.
Korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela.
8.
Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
9.
Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
10.
Być ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, (oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania).
11.
Opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich koleżanek i kolegów.
12.
Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.
13.
Wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole.
14.
Organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych (za wiedzą Dyrektora Zespołu).
15.
Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
16.
Zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego.
17.
Korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
18.
Dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia).
19.
Korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje Zespół, Rada Rodziców (Komitet Rodzicielski).
20.
Odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub Dyrektora Zespołu.
21.
Złożenia do Dyrektora Zespołu wniosku o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego w przypadku gdy według ucznia ocena okresowa lub roczna nie odzwierciedla stanu jego wiedzy.

 

§ 42

Uczeń ma obowiązek:
1.
systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkolnym,
2.
systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki,
3.
okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły,
4.
przestrzegać zasad kulturalnego współżycia,
5.
przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia,
6.
przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
7.
szanować i chronić mienie szkolne,
8.
dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Zespołu,
9.
podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespołu, nauczycieli oraz władz samorządu uczniowskiego,
10.
godnie reprezentować Zespół na zewnątrz,
11.
przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmowi,
12.
szanować przekonania, poglądy o godność osobistą drugiego człowieka,
13.
przestrzegać zasad higieny osobistej, zmieniając obuwie,
14.
uzupełniać braki wynikające z nieobecności w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum,

 

§ 43

1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające się wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywna prace społeczną na rzecz Zespołu i środowiska w następujących formach:
    a)
pochwała wychowawcy wobec klasy,
    b)
wyróżnienie przez Dyrektora na apelu,
    c)
przyznanie nagrody rzeczowej dyplomu, książki itp.
    d)
wystosowanie przez dyrektora zespołu listu pochwalnego do rodziców.
2.
Dla wyróżniających się uczniów Rada Pedagogiczna może przyznać (według ustalonych przez siebie kryteriów) odznaki: wzorowy uczeń, wzorowy sportowiec.

 

§ 44

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia Statutu Zespołu i regulaminu samorządu uczniowskiego przewiduje się następujące kary:
    a)
upomnienie lub nagana wychowawcy klasy, Dyrektora Zespołu,
    b)
zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Zespołu na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach,
    c)
przeniesienie do innej klasy,
    d)
przeniesienie ucznia do innej Szkoły.
2.
Przeniesienie do innej Szkoły może nastąpić w następujących przypadkach:
    a)
stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów,
    b)
dokonania udowodnionej kradzieży na terenie Zespołu,
    c)
wulgarnego zachowania się w stosunkach do nauczycieli i innych uczniów,
    d)
nagminnego opuszczania zajęć lekcyjnych (30 % w ciągu semestru),
    e)
przeniesienia do innej Szkoły dokonuje Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora Zespołu,
3.
Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
4.
Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do Dyrektora zespołu w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
5.
Dyrektor Zespołu może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego lub nauczyciela wychowawcy.
6.
Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez Dyrektora Zespołu do Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
7.
Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom ucznia.

 

§ 45

 

 

1. Rodzice mają prawo do:
    1)
uzyskania od Dyrektora Zespołu i wychowawców klas informacji o zadaniach Zespołu oraz o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w Zespole i klasie podczas zebrań ogólnych i klasowych,
    2)
uzyskania w każdym czasie informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce lub przyczyn trudności,
    3)
wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu.
2.
W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane stałe spotkania z rodzicami – nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.
Zespół ma obowiązek informować rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

 

  1.  

1. Zespół używa pieczęci urzędowej – zawierającej nazwę "Zespół Szkół w Starym Dzikowie" zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne
przepisy.
4.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców są określone w odrębnych regulaminach.
5.
Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu posiadają u góry nazwę Zespołu a u dołu nazwę danej szkoły.
6.
Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły podawana jest nazwa szkoły.
7.
Statut Zespołu może być nowelizowany przez Radę Pedagogiczną.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.12.2004 13:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.10.2016 14:04