Uchwała Nr 78/X/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru ławnika

Uchwała Nr 78/X/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie wyboru ławnika

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Dokonuje się wyboru na ławnika Panią Jolantę Kudłę zam. ........................*.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto miejscowość zamieszkania

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 78/X/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru ławnika
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.04.2011 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż