Uchwała Nr 86/XI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 września 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
1.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 660 zł,
   
w tym z następujących źródeł:
    a)
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na System Informatyczny "POMOST" 660 zł
   
Środki na dofinansowanie wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego SIX 3030/9/2003 z dnia 16.06.2003 r.
2.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.660 zł z przeznaczeniem na:
    a)
modernizację drogi gminnej w Cewkowie ul. Stefczyka – 3.000 zł,
    b)
program “POMOST” – 660 zł.
3.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.000 zł w tym:
    a)
remont drogi w Cewkowie-Kąty – 3.000 zł.
4.
Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 86/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2004 12:11
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:17