Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między...

Zarządzenie Nr 44/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 38.616 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 28.616 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – 10.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 38.616 zł, w tym na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 28.616 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – 10.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 11.441 zł, w tym:
a) w dziale „Transport i łączność” na kwotę 562 zł
b) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 6.000 zł
c) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 1.879 zł
d) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2011 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż