Strategia Rozwoju Gminy Stary Dzików


Spis treści

WSTĘP
I. RAPORT O STANIE GMINY STARY DZIKÓW
   1. Ogólna charakterystyka gminy

      Położenie geograficzne
      Podział administracyjny
      Stan środowiska naturalnego
      Walory historyczne
      Miejsce i funkcje gminy
   2. Ludność i zagadnienia społeczne
      Dane demograficzne
      Pracujący i bezrobotni
      Źródła dochodów ludności
   3. Warunki socjalno-bytowe

      Oświata
      Mieszkalnictwo
      Ochrona zdrowia

   4. Gospodarka
      Przemysł
      Rolnictwo
      Leśnictwo
      Usługi na rzecz rolnictwa
      Infrastruktura finansowa
   5. Infrastruktura techniczna
      Infrastruktura komunikacyjna
      Wodociągi i kanalizacja
      Telekomunikacja
      Elektroenergetyka
      Gazownictwo
      Ciepłownictwo
   6. Kultura i turystyka

      Kultura
      Turystyka

   7. Budżet gminy
II. CZĘŚĆ PROGRAMUJĄCO-STRATEGICZNA
   1. Założenia ogólne
   2. Analiza uwarunkowań rozwojowych gminy Stary Dzików

      Problemy i aspiracje społeczne wyrażone w ankietach
      Analiza SWOT
   3. Misja gminy Stary Dzików
   4. Obszary strategiczne
   5. Cele i zadania strategiczne
   6. Wdrażanie strategii
   7. Powiązania ze strategią narodową i wojewódzką
   8. Źródła finansowania strategii

      Koszty realizacji strategii
      Możliwości finansowania strategii
      Programy pomocowe Unii Europejskiej

Całość strategii w załączniku do pobrania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Strategia Rozwoju Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:25.08.2003 13:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.04.2006 13:20