(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 60/XI/2019)

Uchwała Nr 90/XI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 września 2003 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczanica

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Sołectwa Moszczanica w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Tracą moc uchwały:
1.
Nr 39/VI/90 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw.
2.
Nr 76/X/95 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Załącznik
do Uchwały Nr 90/XI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 września 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA MOSZCZANICA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

  1.  

1. Ogół mieszkańców sołectwa Moszczanica stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
2.
Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo Moszczanica.

 

 

§ 2

 

 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez Radę Gminy w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy.
2.
Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:
    -
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
    -
Statutu Gminy Stary Dzików uchwalonego Uchwałą Nr 76/IX/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 11 czerwca 2003 r.,
    -
niniejszego statutu.

 

 

§ 3

 

Terenem działania sołectwa jest wieś Moszczanica, której powierzchnia wynosi 2400 ha.

 

II. Sołectwo

 

 

§ 4

 

Do zadań sołectwa należy:
udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania,
-
organizowaniu samopomocy mieszkańcom i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego.

 

 

§ 5

 

Sołectwo decyduje w następujących sprawach:
-
własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych związanych z mieniem komunalnym gminy pochodzącym z byłego mienia wiejskiego,
-
wyboru jego organów wykonawczych,
-
rozpatrywania rocznych sprawozdań sołtysa i rady sołeckiej,
-
przeznaczenia środków finansowych, przewidzianych w budżecie gminy na daną miejscowość,
-
decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu przez radę gminy.

 

 

§ 6

 

 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z następujących składników mienia komunalnego:
    -
las o powierzchni 156,10 ha,
    -
świetlica wiejska z remizą strażacką,
    -
pastwisko o powierzchni 26,03 ha.
2.
Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwykłego zarządu mieniem komunalnym, a mianowicie:
    -
załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
    -
utrzymanie go w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
    -
zachowanie mienia i osiąganie z niego normalnych korzyści,
    -
oddawanie w najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokali, obiektów i gruntów po
uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i warunków tych czynności.
   
Do zwykłego zarządu nie należy zbycie, zamiana, obciążanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek, kredytów, czynienie darowizn, zrzeczenie się mienia.
3.
W sprawach określonych w ust. 1 i 2 sołectwo reprezentuje sołtys.
4.
Umowy cywilno-prawne w zakresie zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania zawiera Wójt po uzyskaniu opinii rady sołeckiej.
5.
Do dokonania przez Wójta czynności prawnych przekraczających zwykły zarząd wymagane jest zajęcie stanowiska przez zebranie wiejskie i wyrażenie zgody przez Radę Gminy.

 

 

III. Gospodarka finansowa sołectwa

§ 7

 

  1.  

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
2.
Środki finansowe sołectwa stanowią:
    1)
Fundusze wydzielone w budżecie gminy,
    2)
środki uzyskane z:
        -
gospodarki mieniem komunalnym, w tym przychodów z najmu i dzierżawy,
        -
sprzedaży składników mienia,
        -
z darowizn, spadków i zapisów oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa.
    3)
nadwyżka finansowa powstała na mieniu gminnym.
3.
Środki finansowe dla sołectwa można przeznaczyć w szczególności na:
    -
zakup wyposażenia,
    -
remont i utrzymanie dróg gminnych i placów,
    -
inwestycje i bieżące utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa,
    -
wydatki związane z utrzymaniem lokali a także budynku szkoły.

 

 

§ 8

 

Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

 

IV. Organy sołectwa

§ 9

 

  1.  

1. Organami sołectwa są:
    - zebranie wiejskie,
    -
sołtys.
2.
Kadencja sołtysa i rady sołeckiej związana jest z kadencją rady gminy.
3.
Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka działają do dnia wyborów nowego sołtysa i rady sołeckiej.
4.
Wybór na nową kadencję ma być dokonany przed upływem 6 miesięcy od dnia wyboru rady gminy.

 

 

V. Organizacje i zadania organów sołectwa

 

 

Zebranie wiejskie

 

§ 10

 

 

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2.
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 

 

§ 11

 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
2.
Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
    1)
wyrażenie opinii o planie zagospodarowania przestrzennego Gminy dotyczącego Sołectwa,
    2)
wyrażenie opinii o lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
    3)
decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne,
    4)
wnioskowanie celów wydatkowania środków budżetowych na potrzeby Sołectwa,
    5)
zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,
    6)
rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej,
    7)
podejmowanie uchwał w sprawach łączenia, podziału i likwidacji sołectwa – uchwały te mają charakter opiniodawczy i nie posiadają dla rady gminy mocy wiążącej.

 

 

§ 12

 

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z inicjatywy własnej lub na wniosek:
    1) na wniosek 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania,
    2) Rady Sołeckiej,
    3) Rady Gminy,
    4) Wójta Gminy.
2.
Zebranie wiejskie zwołane na wniosek uprawnionych organów powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
4.
O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 3 dni przed jego terminem, poprzez pisemne ogłoszenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
5.
Zawiadomienie powinno zawierać:
    - informację, na czyj wniosek zebranie jest organizowane,
    - dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
    -
podanie proponowanego porządku obrad, zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.

 

 

§ 13

 

1. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys.
2.
W przypadku nieobecności sołtysa lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków obradom zebrania wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej.
3.
W porządku obrad każdego zebrania wiejskiego powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa sołtys lub członek rady sołeckiej.

 

 

§ 14

 

 

1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
    a)
dla prawomocności zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność na zebraniu w sołectwie 25 mieszkańców uprawnionych do głosowania,
    b)
w przypadku braku quorum określonego w ust. 1 zebranie wiejskie odbywa się po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu,
    c)
uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością głosów tzn. liczba ważnych głosów "za" jest większa od liczby ważnych głosów "przeciw".
2.
Obrady zebrania są protokołowane.
3.
Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

 

 

§ 15

 

 

1. Sołtys przekazuje uchwały i kopie protokołu Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.
2.
Uchwały zebrania sprzeczne z prawem, Statutem Gminy lub Statutem Sołectwa są nieważne.
3.
Nieważność uchwał stwierdza Wójt Gminy.
4.
Od decyzji Wójta Gminy stwierdzającej nieważność uchwały zebrania służy odwołanie do Rady Gminy.

 

 

Sołtys, rada sołecka

 

§ 16

 

 

1. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.
2.
Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań.
3.
Sołtys przewodniczy radzie sołeckiej.
4.
Rada sołecka składa się z 8 członków.

 

 

§ 17

 

 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego, oraz inne zadania określone przepisami prawa oraz uchwałami i zarządzeniami organów gminy.
2.
Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
    a)
zwoływanie zebrań wiejskich,
    b)
przewodniczenie zebraniom wiejskim,
    c)
przygotowywanie projektu porządku obrad oraz projektów uchwał zebrania wiejskiego,
    d)
organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego i informowanie zebrania wiejskiego o ich wykonaniu,
    e)
współpraca z radą gminy w realizacji zadań sołectwa,
    f)
występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji jego zadań,
    g)
przedkładanie na zebraniach wiejskich informacji o swojej działalności,
    h)
pośredniczenie w sprawach dotyczących sołectwa między radą gminy i wójtem gminy a mieszkańcami sołectwa,
    i)
wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów gminy.

 

 

§ 18

 

 

1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:
    a)
współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
    b)
podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,
    c)
inicjowanie zadań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
    d)
przygotowywanie na wniosek sołtysa materiałów na zebrania wiejskie.
2.
Sołtys zobowiązany jest zapraszać do udziału w posiedzeniach rady sołeckiej radnych z danej wsi.

 

 

§ 19

 

1. Działalność sołectwa, sołtysa i rady sołeckiej jest jawna.
2.
Jawność działania sołectwa, sołtysa i rady sołeckiej obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich, uchwałami oraz z protokołami z posiedzeń rady sołeckiej.

VI. Tryb wyborów, odwołania członków organów samorządu oraz uzupełnienie składu w toku kadencji

 

 

Zasady ogólne i zarządzanie wyborów

 

§ 20

 

 

1. Wybory są powszechne i prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat.
2.
Prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje osobom, które stale zamieszkują na obszarze danego sołectwa.
3.
Wybranym na sołtysa oraz członka rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze w danym sołectwie.
4.
Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
5.
Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają sołtysa bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych w sołectwie.
6.
Głosować można tylko osobiście.
7.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.
8.
Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza rada gminy, wyznaczając terminy, w których mają być przeprowadzone wybory we wszystkich sołectwach oraz radnych na przewodniczących komisji wyborczych.

 

Komisje wyborcze

§ 21

 

1. Wybory przeprowadzają powołane przez wójta gminy na wniosek zebrania wiejskiego komisje wyborcze.
2.
W skład komisji wyborczych wchodzą:
    -
przewodniczący,
    -
sekretarz,
    -
członkowie.
3.
W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy zamieszkali na stałe na terenie danego sołectwa.
4.
Osoba wchodząca w skład komisji traci członkostwo komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
5.
Członkowie komisji pełnią swe funkcje honorowo.
6.
Do zadań komisji wyborczych należy:
    a)
rejestrowanie kandydatów,
    b)
podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach,
    c)
przeprowadzenie głosowania w sołectwie,
    d)
ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości oraz sporządzenie i przekazanie wójtowi gminy protokołów głosowania.

 

 

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej

 

§ 22

 

1. Kandydaci na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłaszani są na zebraniu wiejskim do przewodniczącego komisji wyborczej.
2.
Zgłaszając kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej należy podać jego nazwisko, imię, wiek, miejsce zamieszkania.
3.
Zgłoszenia kandydatury może dokonać sam zainteresowany osobiście lub osoba druga.
4.
Po zarejestrowaniu kandydatur właściwa komisja wyborcza ustala i podaje do publicznej wiadomości rejestr kandydatów w porządku alfabetycznym.
5.
Podanie do publicznej wiadomości rejestru kandydatów winno nastąpić w formie obwieszczeń w 4-tym dniu przed dniem wyborów.

Karty do głosowania

 

§ 23

 

 

1. Karty do głosowania przygotowuje właściwa komisja wyborcza.
2.
Karta do głosowania winna zawierać w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona wszystkich zarejestrowanych kandydatów oraz pieczęć Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

 

 

Głosowanie i ustalenie wyników wyborów

 

§ 24

 

 

1. Głosowanie odbywa się w lokalu właściwej komisji wyborczej, bez przerwy w dniu i w godzinach określonych przez radę gminy.
2.
Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie wyborców odbiór karty do głosowania.
3.
Wyborca stawia znak "X" w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
4.
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki w sołectwie.
5.
Za wybranego w danym sołectwie uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.
6.
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego komisji wyborczej.

 

 

§ 25

 

 

1. W przypadku wygaśnięcia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wskutek:
    -
śmierci,
    -
zrzeczenia się mandatu,
    -
utraty prawa wybieralności,
   
przeprowadza się wybory uzupełniające, zgodnie z zasadami określonymi w § 20 niniejszego statutu.
2.
Odwołanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami przyjmuje się stosowanie wykładni uściślającej w oparciu o przepisy ustawy "Ordynacja wyborcza do rad gmin".

 

 

VII. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa

§ 26

1. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności. 
2.
Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.
3.
Wójt zobowiązany jest czuwać, żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie oraz aby dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z prawem i statutem.

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 27

1. Zmian w statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.
2.
W przypadkach spornych wiążącej wykładni postanowień statutu dokonuje Rada Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 60/XI/2019) Uchwała Nr 90/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczanica
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2004 12:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:24.06.2019 12:50