Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...

Zarządzenie Nr 55/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 10.870 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 5.080 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 5.790 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 10.870 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków okresowych– 5.080 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 5.790 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 22.160 zł, w tym:
a) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 1.500 zł
b) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 20.000 zł
c) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 660 zł
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” polegających na zmniejszeniu o 20.000 zł wydatków w zadaniu „Budowa stacji odwadniania piasku” i zwiększeniu o 20.000 zł wydatków w zadaniu „Zakup i montaż opomiarowania tlenu i ilości ścieków”.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2011 19:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż