Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...

Zarządzenie Nr 58/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania  własne oraz  przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 2.095 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- wypłatę zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.095 zł
2. Zmniejsza się dochody  budżetu na 2010 rok o kwotę 2.000 zł, z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi – 2.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 2.095 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.095 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę  2.000 zł, w tym na:
- remont drogi Stary Dzików – Lebiedzie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 2.000 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 3.465,88 zł, w tym:
a) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 3.099,88 zł
b) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na kwotę 366 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 15:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż