Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2011-2015...

Zarządzenie Nr 62/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2011-2015 kredytu długoterminowego oraz długoterminowej pożyczki z Wojewózkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty w latach 2011-2015:
- kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł, który gmina planuje zaciągnąć w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu,
- pożyczki długoterminowej w kwocie 520.000 zł, którą gmina planuje zaciągnąć w 2010 roku w Wojewózkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na zadanie p.n. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2011-2015...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 16:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż