Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 65/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacxji majątku jednostki znajdującego się w magazynach oraz budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, w jednostkach OSP w Starym Dzikowie, Cewkowie, Moszczanicy, Nowym Dzikowie i Ułazowie, na stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie. Majątek rzeczowy (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały) inwentaryzowane będą w drodze spisu z natury.
2. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w okresie od 29.09.2010 r. do 31.12.2010 r.
3. Czas trwania spisu z natury: od 29.09.2010 r. do 31.12.2010 r.
4. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
    Tadeusz Nieckarz - przewodniczący Komisji
    Krzysztof Kłaczko - z-ca przewodniczącego Komisji
    Franciszka Mazur - członek Komisji
5. Przewodniczący Komisji:
- organizuje pracę Komisji
- ustala zakres obowiązków poszczególnych członków Komisji
- nadzoruje wykonanie zadań przez zespoły spisowe
- zapewnia terminowe i prawidłowe wykonanie zadań komisji i zespołów spisowych
6. Zastępca przewodniczącego Komisji wykonuje zadania człnoka Komisji, a w czasie nieobecności przewodniczącego Komisji realizuje zadania określone w pkt 5.
7. Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję Zespół Spisowy w składzie:
    Marek Buczko - przewodniczący komisji
    Tadeusz Jabłoński - członek komisji
    Maria Sobczyszyn - członek komisji
    Elżbieta Samagalska - członek komisji
    Krystyna Trybuszek - członek komisji
    Mariusz Wach - członek komisji
    Andrzej Horajski - członek komisji
    Czesław Tabor - członek komisji
8. Przewodniczący zespołu ustala zespoły spisowe w składzie dwu lub trzyosobowym.
9. Osoby powołane na członków komisji inwentaryzacyjnej ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz z godne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
10. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień spisu.
11. Arkusze spisowe wydawane będą przewodniczącemu zespołu spisowego.
12. Do przeprowadzenia pozostałych prac inwentaryzacyjnych (inwentaryzacja w drodze weryfikacji bądź uzgodnienia sald, wycena, ustalenie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych po uprzednim ich rozliczeniu przez komisję inwentaryzacyjną i zatwierdzeniu przez kierownika jednostki) zobowiązuje głównego księgowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
13. W czasie przeprowadzenia inwentaryzacji pracownicy sprawujący opiekę nad określonym mieniem są obowiązani na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej stawić się na czas przeprowadzenia spisu tego majątku i być obecnym przyz spisie.
14. Traci moc zarządzenie Nr 31/2005 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania Stałego Zespołu Spisowego do przeprowadzania spisów z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach oraz Zarządzenie Nr 6/99 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 1999 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach.
15. Zazrądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 17:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż