Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Zarządzenie Nr 70/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 października 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 4.748 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 200 zł
b) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich – 3.528 zł
c) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich – 1.020 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 4.748 zł, w tym na:
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 200 zł
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie – 3.528 zł
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie – 1.020 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 1.666,63 zł, w tym:
a) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 1.500 zł
b) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 166,63 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 19:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż