Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i przeniesieniami wydatków budżetowych...

Zarządzenie Nr 71/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i  przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę   31.018 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- organizacja wyborów samorządowych – 31.018 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 31.018 zł, w tym na:
- organizację wyborów samorządowych – 31.018 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 31.018 zł, z tego:
- organizacja wyborów samorządowych – 31.018 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 6.066 zł, w tym:
a) w dziale „Transport i łączność” na kwotę 82 zł
b) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 2.200 zł
c) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 500 zł
d) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 350 zł
e) w dziale „”Ochrona zdrowia” na kwotę 1.000 zł
f) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 1.374 zł
g) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 560 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł na wydatki związane z instalacją oświetlenia ulicznego w przysiółku Koziejówka.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i przeniesieniami wydatków budżetowych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 19:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż