Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...

Zarządzenie Nr 76/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 191.879 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 164.654 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.625 zł
- realizację świadczeń rodzinnych – 25.400 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
-  opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 200 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 14.528 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” -  14.528 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 191.879 zł, w tym na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 164.654 zł
- wynagrodzenie nauczyciela realizującego zadania w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych - 1.625 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 25.400 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 200 zł
2. Zmniejsza  się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 14.528 zł, w tym na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 14.528 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości  191.679 zł, z tego na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 164.654 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.625 zł
- realizację świadczeń rodzinnych – 25.400 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 18.561 zł, w tym:
a) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 2.500 zł
b) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 100 zł
c) w dziale „Obsługa długu publicznego” na kwotę 8.000 zł
d) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 3.321 zł
e) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 4.000 zł
f) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 640 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2011 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż