Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą "Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Starym Dzikowie"

Zarządzenie Nr 78/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą "Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Starym Dzikowie"

Na podst. art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z 2009r. z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Likwiduje się gospodarstwo pomocnicze pod nazwą "Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Starym Dzikowie" z siedzibą w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 78, zwane dalej "Gospodarstwem".

§ 2

1. Dniem rozpoczęcia procesu likwidacji Gospodarstwa jest dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych Gospodarstwa wyznacza się na dzień 31 grudnia 2010 r.

§ 3

Do dnia likwidacji Gospodarstwo prowadzi dotychczasową działalność.

§ 4

1. Czynności związane z likwidacją Gospodarstwa wykonywać będzie Pani Elżbieta Samagalska - pełnomocnik Gospodarstwa oraz Pani Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- sporządzenie wykazu spraw niezakończonych - przygotowanie dokumentów w celu przekazania tych spraw do Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
- dokonania archiwizacji dokumentów i przekazania dokumentów archiwalnych do archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie zgodnie z obowiązującymi przepisami
- egzekucji należności oraz uregulowania zobowiązań Gospodarstwa, wymagalnych do dnia likwidacji
- przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Gospodarstwa
- rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Gospodarstwo i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności lub uprawnień wynikających z tych umów albo przygotowania dokumentów w celu przeniesienia wynikających z nich postanowień na rzecz Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
- sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenie bilansu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Gospodarstwa, w szczególności podjęcie czynności wymaganych do wyrejestrowania Gospodarstwa z:
a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON
b) Ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - NIP
- wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z likwidacją Gospodarstwa.

§ 5

Do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gospodarstwa wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną oraz Zespół Spisowy w składzie określonym w Zarządzeniu nr 65/2010 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 28 września 2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

§ 6

1. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania likwidowanego Gospodarstwa przejmuje Urząd Gminy w Starym Dzikowie.
2. Przejęcie składników, o których mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7

Rachunki bankowe i księgi rachunkowe Gospodarstwa zamyka się z dniem 31 grudnia 2010 roku.

§ 8

Z dniem 1 stycznia 2011 roku zadania likwidowanego Gospodarstwa przejmuje Urząd Gminy w Starym Dzikowie.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą "Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Starym Dzikowie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2011 10:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż