Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne zlecone i przeniesieniami wydatków...

Zarządzenie Nr 84/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 3.446 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 707 zł
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 519 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 2.220 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 152 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
- realizację wypłat zasiłków stałych – 152 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 3.446 zł, w tym na:
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 707 zł
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 519 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 2.220 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 152 zł, w tym na:
- realizację wypłat zasiłków stałych – 152 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 56.436,60 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 50.000 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 100 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.741 zł
d) w dziale "Urzędy naczlenych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 130,60 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 100 zł
f) w dziale "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" na kwotę 15 zł
g) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 1.000 zł
h) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 2.200 zł
i) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 150 zł

2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne zlecone i przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2011 10:44