Uchwała Nr 95/XI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 września 2003 r.

w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Lubaczowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 150 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W głosowaniu tajnym
11 głosami za
przy 1 głosie przeciw
i 0 wstrzymujących się
dokonuje się wyboru P. Teresy Goraj zam. .....................................* na ławnika Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu Prezesowi Sądu Rejonowego w Lubaczowie.
 

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto adres zamieszkania
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 95/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Lubaczowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2004 13:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 20:46