Zarządzenie Nr 13/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia ceny drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam cenę drewna jak w “Ramowym cenniku sprzedaży drewna Nr 2/2009” stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny drewna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.05.2011 23:23
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.05.2011 23:23