Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 14/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.
2. Zarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie do wglądu w komórce kadrowej.

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 14/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

I. Przepisy wstępne

§ 1

1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa:
a) wymagania kwalifikacyjne pracowników,
b) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
c) warunki przyznawania nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
d) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.
2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) pracodawcy - oznacza to Urząd Gminy w Starym Dzikowie,
b) kierowniku Urzędu - oznacza to Wójta Gminy lub osobę, którą Wójt upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim imieniu,
c) pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie na podstawie umowy o pracę.

II. Wymagania kwalifikacyjne

§ 3

1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
2. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa.

III. Szczegółowe warunki wynagradzania

§ 4

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

Ustala się maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników w wysokości 200 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

IV. Warunki przyznawania nagród

§ 6

1. Wójt Gminy przyznaje nagrody pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej, po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią bezpośredniego przełożonego, w szczególności za:
1) staranne i sumienne wykonywanie obowiązków pracowniczych,
2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
3) przestrzeganie dyscypliny pracy,
4) dbałość o mienie urzędu,
5) osiągnięcia w zakresie inicjowania i wdrażania przedsięwzięć poprawiających jakość, efektywność i organizację pracy oraz obsługi interesantów,
6) wykonywanie zadań przekraczających obowiązkowy zakres czynności pracownika,
7) terminowość realizowania zadań przewidzianych zakresem czynności,
8) dokładność i sumienność wykonywania poleceń przełożonych,
9) przejawianie inicjatywy i samodzielności przy realizacji powierzonych zadań,
10) ocena stosunków interpersonalnych, tj.:
a) relacja z interesantem,
b) relacja ze współpracownikami,
c) relacja z przełożonymi,
11) dbałość o powierzone mienie, estetykę pomieszczeń biurowych.
2. Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:
1) został ukarany karą upomnienia lub nagany.
2) opuścił jakikolwiek dzień pracy bez usprawiedliwienia.
3) trzykrotnie spóźnił się  do pracy bez usprawiedliwienia.
4) niezgodnie z  przeznaczeniem wykorzystywał zwolnienie lekarskie.
5) przebywał w pracy w stanie wskazującym na naruszenie ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6) dopuścił się zagarnięcia mienia.
7) nie przestrzegał przepisów bhp i przeciwpożarowych.
3. Przy ustalaniu wysokości kwoty nagrody bierze się pod uwagę złożoność i efektywność pracy, a w szczególności zróżnicowany zakres obowiązków nagradzanych pracowników.
4. Nagroda nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

V. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego

§ 7

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk określa załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 8

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości do 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2011 23:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż