Zarządzenie Nr 15/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Podkarpackim a Gminą Stary Dzików w dniu 6 lutego 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowana Instytucja/Organizacja/Grupa osób

Funkcja w Komisji Konkursowej

1.

Zuzanna Ozimek Przedstawiciel rodzin Przewodnicząca

2.

Julia Kamińska Przedstawiciel seniorów Członek

3.

Anna Wancicka Członek Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Członek

4.

Janusz Otulak Organizacja Pozarządowa Członek

5.

Jerzy Wenek Radny Członek

2. W pracach Komisji Konkursowej na prawach obserwatora ma prawo uczestniczyć Konsultant Regionalny PPWOW.

§ 2

1. Komisja Konkursowa zostaje powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiący część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 7 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta.
3. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.05.2011 23:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.05.2011 23:38