Zarządzenie Nr 24/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 14 uchwały Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 7.750 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- wybory posłów do Parlamentu Europejskiego – 7.750 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 7.750 zł, w tym na:
- wydatki związane z organizacją wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 7.750 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 7.750 zł, z tego:
- wybory posłów do Parlamentu Europejskiego – 7.750 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 15.816 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 200 zł
b) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 500 zł
c) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na kwotę 10,41 zł
d) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 11.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 10:06
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 10:06