Zarządzenie Nr 25/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 14 uchwały Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 28.485 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- dofinansowanie zakupu podręczników "wyprawka szkolna" – 28.485 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 28.485 zł, w tym na:
- dofinansowanie zakupu podręczników "wyprawka szkolna" – 28.485 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 30.955,48 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 280 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 207 zł
c) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 2.000 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 7.300 zł
e) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na kwotę 0,74 zł
f) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 18.300 zł
g) w dziale „Ochrona zdrowia” na kwotę 1.400 zł
h) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 185 zł
i) w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 282,74 zł
j) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 1.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 10:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 10:57