Zarządzenie Nr 37/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 14 uchwały Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 6.160 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 720 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 2.520 zł
- wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku – 2.920 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetuna 2009 rok o kwotę 94.320 zł, z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- wypłatę zasiłków stałych – 2.520 zł
- opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 600 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 85.000 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 6.200 zł

3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 6.160 zł, w tym na:
- opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 720 zł
- wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku – 2.920 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 2.520 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 94.320 zł, w tym na:
- wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 6.200 zł
- opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 600 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 2.520 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 85.000 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 88.120 zł, z tego:
- wypłata zasiłków rodzinnych – 85.000 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 2.520 zł
- opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 600 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 29.374,50 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 200 zł
b) w dziale „Działalność usługowa” na kwotę 100 zł
c) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 4.174,50 zł
d) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 3.900 zł
e) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 20.000 zł
f) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 1.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 15:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 15:24