Zarządzenie Nr 49/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2010-2014 kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty w latach 2010-2014 kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł, który gmina planuje zaciągnąć w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do RIO w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2010-2014 kredytu długoterminowego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.05.2011 09:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.05.2011 09:53