Zarządzenie Nr 50/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 14 uchwały Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 105.445 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.117 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 5.028 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 4.200 zł
- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 3.300 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 76.800 zł
2. 
Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 105.445 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.117 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 4.200 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 5.028 zł
- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 3.300 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 76.800 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 76.800 zł, z tego:
- wypłata zasiłków rodzinnych – 76.800 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 8.258 zł, w tym:
a) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 6.108 zł
b) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 2.150 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.05.2011 10:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.05.2011 10:17