Zarządzenie Nr 55/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 14 uchwały Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 12.380 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 380 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" – 12.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 40 zł, z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40 zł
3.
Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 12.380 zł, w tym na:
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 380 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" – 12.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 40 zł, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 11.761,30 zł, w tym:
a) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 5.100 zł
b) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 3.329 zł
c) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 3.003,30 zł
d) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 329 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 4 grudniaa 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.05.2011 14:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.05.2011 14:12