Zarządzenie Nr 56/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 14 uchwały Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 36.200 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 36.200 zł
2.
Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 36.200 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 36.200 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 36.200 zł, z tego:
- wypłata zasiłków rodzinnych – 36.200 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 8.258 zł, w tym:
a) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 220 zł
b) w dziale „Ochrona zdrowia” na kwotę 11.500 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 7.600 zł na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) w dziale "Ochrona zdrowia".
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.05.2011 14:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.05.2011 14:34