Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 12/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 7 ust. 1:
1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Samodzielne stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i budownictwa”.
2) dodaje się pkt 10 o treści:
„Samodzielny referent d/s promocji i funduszy unijnych”.
2. W § 22:
1) w ust. 4 dodaje się pkt 7 o treści:
„przygotowanie i opracowanie BIP”.
2) traci moc ust. 5.
3. W § 26 dodaje się ust. 3 o treści:
„3. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:
1) ochrona i kształtowanie środowiska, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
2) opiniowanie programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
3) opiniowanie planu ruchu zakładów górniczych,
4) ochrona środowiska przed odpadami,
5) utrzymanie porządku i czystości.”
4. W § 27:
1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Do zadań samodzielnego stanowiska d/s gospodarki przestrzennej i budownictwa należą sprawy:”.
2) traci moc ust. 3.
5. Dodaje się § 29 o treści:
„Do zadań samodzielnego referenta d/s promocji funduszy unijnych należy prowadzenie spraw w zakresie:
1) promocja gminy, jej walorów i osiągnięć na rynku krajowym i zagranicznym,
2) prowadzenie spraw związanych z kontaktami gminy ze współpracującymi samorządami, urzędami szczebla wojewódzkiego i centralnego,
3) kontakty z mediami, serwisami internetowymi, firmami promocyjnymi,
4) projektowanie i zamawianie materiałów promocyjnych i prowadzenie ich ewidencji,
5) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
6) współpraca w zakresie uczestnictwa podmiotów z terenu gminy w programach i projektach europejskich,
7) pozyskiwanie funduszy udostępnianych Polsce przez Unię Europejską, wspomagających funkcjonowanie gminy, jej jednostek organizacyjnych,
8) przygotowanie i opracowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
9) przygotowywanie wniosków o fundusze unijne w zakresie tzw. „projektów miękkich”,
10) praca w zespole w zakresie przygotowywania innych wniosków o fundusze unijne,
11) pomoc merytoryczna dla jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowywania wniosków o fundusze zewnętrzne,
12) koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych oraz związanych z realizacją zadań,
13) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków z różnych źródeł,
14) współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim, administracją rządową w zakresie pozyskiwania środków.”
6. Dotychczasowe paragrafy od nr 29 do 32 otrzymują numery od 30 do 33.
7. Schemat organizacyjny stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2011 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż