Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików do dzierżawy

Zarządzenie Nr 17/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 maja 2008 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików do dzierżawy

Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r.) oraz § 3 pkt 1; § 4 pkt 1 i 2; § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108); oraz § 3 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 120/XVII/2008 z dnia 23.04.2008r.

postanawiam:

§ 1

Ogłosić I publiczny przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1121/1 o łącznej pow. 2.88 ha położonej we wsi Ułazów.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
1. Nieckarz Jan - Przewodniczący Komisji
2. Samagalska Elżbieta - Członek Komisji
3. Kłaczko Krzysztof - Członek Komisji

§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustalam na dzień 9 czerwca 2008r. o godz. 800 w siedzibie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 pok. nr 1.

§ 4

Ustalam wadium w wysokości 30 (słownie: trzydzieści złotych 00/100).
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 6.06.2008 r. godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 5

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi – 245.00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100).

§ 6

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć.

§ 7

Wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie wliczone w cenę czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

§ 8

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików do dzierżawy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2011 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż