Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 19/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu premiowania w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 20005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam regulamin premiowania w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2008 r. i podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


REGULAMIN PREMIOWANIA
w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Niniejszy Regulamin Premiowania, zwany dalej Regulaminem, wprowadza system premiowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie w oparciu o następujące zasady:

§ 1

Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach:
1. obsługi Urzędu Gminy,
2. pomocniczych.

§ 2

1. W każdym roku kalendarzowym tworzy się fundusz premiowy naliczany w odniesieniu do wysokości planowanych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników.
2. Podstawę naliczenia funduszu premiowego na dany rok kalendarzowy stanowi stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.
3. Wysokość funduszu premiowego wynosi 10 % planowanych rocznych wynagrodzeń dla pracowników.
4. Fundusz w całości przeznaczony jest na wypłatę premii dla pracowników w oparciu o postanowienia Regulaminu.

§ 3

1. Ogólna wysokość premii wynosi 10 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokość premii określona w ust. 1 może zostać podwyższona, obniżona lub potrącona w całości w razie okoliczności przewidzianych w Regulaminie.
3. Miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym jest osiągnięte w danym miesiącu wynagrodzenie zasadnicze za czas faktycznie przepracowany i za czas nieobecności (inny niż spowodowany chorobą), za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (urlop wypoczynkowy, zwolnienia okolicznościowe itp.).
4. Zmniejsza się premię w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w art. 92 KP lub zasiłki z ubezpieczenia chorobowego (chorobowy, opiekuńczy i macierzyński). Zmniejszenie polega na naliczeniu premii od wynagrodzenia zasadniczego zmniejszonego proporcjonalnie do okresu pobierania w/w wynagrodzenia lub zasiłków.
5. Premia wchodzi do podstawy naliczenia zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

§ 4

1. Premia jest wypłacana z dołu, w okresach miesięcznych, w terminie wypłat wynagrodzenia za pracę.
2. Premia naliczana i wypłacana jest przez pracodawcę. Pracownicy nie mają obowiązku indywidualnego składania wniosku o przyznanie premii.

§ 5

Premia przyznawana jest pracownikom, którzy właściwie wykonują swoje obowiązki służbowe, polegające na:
a) należytym wywiązywaniu się z obowiązków pracowniczych, polegającym na terminowym wykonywaniu przydzielonych zadań, przy zachowaniu należytej jakości,
b) wykonywaniu norm pracy określonych w odniesieniu do zadań, dla których zostały one ustalone,
c) wykorzystywaniu surowców i materiałów w granicach określonych przez pracodawcę,
d) dbałości o stan techniczny przydzielonych urządzeń i sprzętu, polegającej na stałej konserwacji i czyszczeniu,
e) przestrzeganiu przepisów bhp i ppoż.

§ 6

Pracownik może być pozbawiony prawa do premii lub jej części w przypadkach:
a) zawinionego niewykonania lub przyczynienia się do niewykonania w terminie przez innych pracowników obowiązków wynikających z zakresu czynności,
b) uzasadnionych skarg i zażaleń na działalność zawodową pracownika,
c) zakłócenia porządku i spokoju w miejscu pracy,
d) nieprzestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy,
e) opuszczania pracy bez usprawiedliwienia,
f) nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
g) dokonania nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego,
h) nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego,
i) spowodowania szkody w mieniu pracodawcy,
j) naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
k) ukarania pracownika jedną z kar przewidzianych w Kodeksie pracy.

§ 7

Pracownicy są automatycznie pozbawiani prawa do premii w przypadku:
a) stawienia się do pracy stanie nietrzeźwym lub po spożyciu alkoholu lub spożywania alkoholu w miejscu pracy,
b) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej dłużej niż 1 dzień.

§ 8

Obniżenie lub pozbawienie premii nie stanowi kary i może mieć miejsce niezależnie od udzielenia pracownikowi kar regulaminowych lub rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

§ 9

1. Bezpośredni przełożony występuje z wnioskiem do pracodawcy o obniżenie lub pozbawienie premii.
2. Ostateczną decyzję w sprawie obniżenia lub pozbawienia premii podejmuje pracodawca, z wyjątkiem sytuacji, gdy pozbawienie premii następuje automatycznie.
3. Wysokość zmniejszenia lub pozbawienie premii zależą od rodzaju i zakresu niedopełnienia obowiązków pracowniczych.
4. Niezgłoszenie przez bezpośredniego przełożonego wniosku o pozbawienie lub obniżenie premii powoduje powstanie po stronie pracownika prawa do premii w wysokości określonej w § 3.

§ 10

1. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego podwyższyć premię do wysokości 50 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, z tytułu:
a) wprowadzenia usprawnień i innowacji, które przyczyniły się do zwiększenia wydajności pracy, zaoszczędzenia materiałów i zmniejszenia innych kosztów działalności jednostki,
b) wykonania dodatkowej i wymagającej pracy wynikłej z nieobecności innego pracownika albo nieobsadzenia stanowiska pracy,
c) innych zaistniałych i uzasadnionych przyczyn.
2. Z w wnioskiem o podwyższenie premii pracownika występuje bezpośredni przełożony. Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca.

§ 11

1. Przydzielenie, pozbawienie, obniżenie lub podwyższenie premii następuje w miesiącu następującym po miesiącu, za który określono wysokość premii.
2. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o wysokości premii. W przypadku decyzji powodującej pozbawienie, obniżenie lub podwyższenie jej wysokości ma obowiązek uzasadnić decyzję.
3. Od decyzji pracodawcy w sprawie pozbawienia premii, obniżenia lub podwyższenia jej wysokości, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 5 dni.

§ 12

1. Niewykorzystana w danym roku kalendarzowym część funduszu premiowego przeznaczana jest na premie uznaniowe dla pracowników.
2. Decyzję w sprawie wysokości tej premii oraz pracowników, którzy ją otrzymają podejmuje samodzielnie pracodawca.

§ 13

Wszystkie zmiany w Regulaminie wymagają zachowania procedury obowiązującej przy jego wprowadzaniu.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie dnia 1 maja 2008 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2011 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż