Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...

Zarządzenie Nr 21/2008
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 15 uchwały Nr 101/XVI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2008 rok o kwotę 137.030 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- wybory uzupełniające do Senatu RP – 14.762 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 74.793 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 27.175 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 20.300 zł
2.
Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę 137.030 zł, w tym na:
- wydatki związane z organizacją wyborów uzupełniających do Senatu RP – 14.762 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 74.793 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 27.175 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 20.300 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 89.555 zł, z tego:
- wybory uzupełniające do Senatu RP – 14.762 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 74.793 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 75.691 zł, w tym:
a) w dziale „Leśnictwo” na kwotę 50.200 zł
b) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 2.300 zł
c) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 1.800 zł
d) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 811 zł
e) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 1.520 zł
f) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 18.760 zł
g) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 300 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2011 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż