Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Projektu pn. „Czas na aktywność w gminie...

Zarządzenie Nr 29/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Stary Dzików” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach PO KL

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694), ustawy z dnia o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zmian.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam politykę rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie dla Projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Stary Dzików” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach PO KL, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wprowadzam plan kont Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie dla Projektu „Czas na aktywność w gminie Stary Dzików” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach PO KL, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Projektu pn. „Czas na aktywność w gminie...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2011 13:46