Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Zarządzenie Nr 30/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Podkarpackim a Gminą Stary Dzików w dniu 6 lutego 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowana Instytucja/Organizacja/Grupa osób

Funkcja
w Komisji Konkursowej

1.

Beata Goraj

Przedstawiciel rodzin

Przewodnicząca

2.

Krystyna Rucka

Przedstawiciel seniorów

Członek

3.

Aniela Mrówka

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Cewków Wola

Członek

4.

Maria Czarna

Księgowa – Gminna Spółdzielnia „SCh” w Starym Dzikowie

Członek

5.

Małgorzata Rogoża

Przedstawiciel młodzieży

Członek

2. W pracach Komisji Konkursowej na prawach obserwatora ma prawo uczestniczyć Konsultant Regionalny PPWOW.

§ 2

1. Komisja Konkursowa zostaje powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiący część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 7 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta.
3. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2011 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż