Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r. w spr. przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy...

Zarządzenie Nr 32/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 lipca 2008r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Stary Dzików

Na podst. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 72, poz. 422)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1) skreśla się § 8
2) W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r.
- w części I „Zasady prowadzenia rachunkowości wynikające z przepisów ustawy” pkt 1 lit a)  zdanie „Okresami sprawozdawczymi są okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne” zastępuje się zdaniem: „Okresem sprawozdawczym jest miesiąc”.
- w części II „Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu gminy i jednostek budżetowych”  dodaje się pkt 6. w brzmieniu:
„Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.
Otrzymane z Ministerstwa Finansów przez jednostkę samorządu terytorialnego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje i dotacje ewidencjonuje się na kontach urzędu gminy na koniec każdego kwartału.
Otrzymane udziały z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe ewidencjonuje się na kontach urzędu gminy na koniec roku.
Podstawa ewidencji jest dokument PK (polecenie księgowania).
Sprawozdania budżetowe w zakresie zrealizowanych dochodów z tytułu otrzymanych subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach sporządza jednostka samorządu terytorialnego.
3) W załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r.
a) w części „Wykaz kont dla budżetu gminy” wprowadza się:

Numer konta

Nazwa konta

Zasady ewidencji analitycznej

Uwagi

 

290

 

Odpisy aktualizujące należności

 

Ewidencja odpisów aktualizujących należności

 

b) w części „Zasady funkcjonowania kont dla budżetu gminy” po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
- „17a. Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności”
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma wartość odpisów aktualizujących należności.
Saldo Ma konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności”
- pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21. Konto 904 – „Niewygasające wydatki”
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
1) wydatki jednostek budżetowych  dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 225;
2) przeniesienie równowartości wydatków dokonanych z wyodrębnionych rachunków środków finansowych funduszy pomocowych objętych  planem niewygasających wydatków, w korespondencji z kontem 960;
3) przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
4) Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wartość planu niewygasających wydatków.
5) Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.
4) W załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r.
a) w części „Wykaz kont dla jednostek budżetowych” skreśla się konto 997 –Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”
b) w części „Zasady funkcjonowania kont dla jednostek budżetowych”
- pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„21. Konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, z wyjątkiem należności zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia należności).
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki  budżetowej z tytułu nadpłat w dochodach budżetowych”
- pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„Konto 226 - Długoterminowe należności budżetowe”
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, a szczególności należności z tytułu prywatyzacji oraz należności zahipotekowanych.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się ustalone należności z tytułu:
1) prywatyzacji, w korespondencji z kontem 015
2) dochodów budżetowych przeksięgowanych do zahipotekowanych, w korespondencji z kontem 221
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się:
1) równowartość mienia zwróconego przez spółki, w korespondencji z kontem 015, lub zlikwidowanego, w korespondencji z kontem 855
2) ustanie hipoteki i przeksięgowanie należności do należności z tytułu dochodów budżetowych, w korespondencji z kontem, 221
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość należności zaliczanych do długoterminowych”
- pkt 35 otrzymuje brzmienie:
„Konto 800 - Fundusz jednostki”
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konto 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222
3) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, rozliczenia wyniku finansowego z konta 820
4) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810
5) pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
6) różnice z aktualizacji środków trwałych
7) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji
8) pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
9) wartość środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223
3) wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji
4) różnice z aktualizacji środków trwałych
5) nieodpłatnie otrzymanie środków trwałych i inwestycji
6) aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
7) wartość środków obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r. w spr. przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2011 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż