Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji...

Zarządzenie Nr 40/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z § 5 pkt 4 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. nr 16 poz. 150 z późn. zmianami), oraz zarządzenia nr 31/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego zmienionego w 2006 roku Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 184/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku, w oparciu o program szkolenia obronnego w Gminie Stary Dzików na lata 2007-2009 i Plan szkolenia obronnego w Gminie Stary Dzików na rok 2008

zarządzam:

§ 1

Przeprowadzić w dniu 22 października 2008 r. ćwiczenia obronne wybranych elementów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz podległych ogniw ochronnych i gospodarczych na temat: „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.
Ćwiczeniom gminnym nadaje się kryptonim Wirowa 2008.
Ćwiczenie obronne przeprowadzić:
- część teoretyczna - w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie,
- epizody praktyczne - w miejscowościach:
Stary Dzików - teren Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
Stary Dzików - teren przy stacji paliw
Cewków - teren Zespołu Szkół w Cewkowie
Miejsce odprawy zespołów realizujących zadania obronne:
- Część teoretyczna - Sala Narad Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
- Zgrupowanie sił i środków - parking przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie.
Zakładany koszt ćwiczenia i szkoleń przygotowawczych 2500 zł pokryty zostanie ze środków finansowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2

1. W celu przygotowania ćwiczenia powołuję Zespół Autorski w n/w składzie:
Przewodniczący: Stanisław Sobczyszyn - Z-ca Wójta Gminy
Członkowie:
Marek Buczko - Inspektor
Leszek Król - Dyrektor GOK
2. Zespół Autorski zobowiązuję do:
1) Opracowania koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.
2) Sporządzenia i zatwierdzenia planu przeprowadzenia ćwiczenia.
3) Opracowania zadań dla uczestników ćwiczenia.
4) Organizacji szkoleń uzupełniających.
5) Przeglądu i skompletowania dokumentacji ćwiczenia.
6) Zebrania uwag i wniosków po zakończeniu ćwiczenia.

§ 3

Do udziału w ćwiczeniu powołuję:

I. KIEROWNICTWO ĆWICZENIA
Do przygotowania i realizacji ćwiczenia, a przede wszystkim do kierowania jego przebiegiem.
Kierownik ćwiczenia: Aniela Hulak - Wójt Gminy Stary Dzików
Z-ca kierownika ćwiczenia: Stanisław Sobczyszyn - z-ca Wójta Gminy
Zespół kontroli i analizy:
Jan Nieckarz - Kier. Referatu
Tadeusz Jabłoński - Inspektor
Krzysztof Kłaczko - Inspektor
Zespół łączności i informatyki:
Zbigniew Broź - Informatyk
Elżbieta Samagalska - Inspektor
Zespół prasowo- informacyjny:
Krystyna Jabłońska - Sekretarz Gminy
Zuzanna Ozimek - Referent
 
II. SZTAB KIEROWANIA ĆWICZENIEM
Do wspomagania działań kierownictwa ćwiczenia oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez ćwiczących zasad bezpieczeństwa.
Szef Sztabu - Komendant Posterunku Policji w Starym Dzikowie
Z-ca Szefa Sztabu – Marek Buczko – Inspektor Urzędu Gminy

III. W przebiegu ćwiczenia również udział wezmą:
1) Stały Dyżur Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 2 osoby
2) SWA
- Drużyna Wykrywania i Alarmowania - 3 osoby
- Drużyna Alarmowania w Starym Dzikowie - 2 osoby
3) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - 9 osób
5) Zespół ds. ewakuacji Szkoły
- Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
- Z-ca Dyrektora Szkoły
- nauczyciele opiekujący się klasami
6) Zespół ds. ewakuacji Szkoły
- Dyrektor Zespołu Szkół w Cewkowie
- Z-ca Dyrektora Szkoły
- nauczyciele - opiekujący się klasami
7) KP PSP w Lubaczowie - 4 osoby
8) Jednostka OSP w Starym Dzikowie - 6 osób
9) Jednostka OSP w Cewkowie - 6 osób
10) Pracownicy NZOZ R-36 w Starym Dzikowie - 2 osoby
11) Pracownicy NZOZ LUMED Stary Dzików - 2 osoby

§ 4

Cel ćwiczenia obronnego: przygotowanie do wypełniania obowiązków funkcyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz zgranie poszczególnych elementów organizacyjnych Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie rozwiązywania problemów wynikających z warunków funkcjonowania miasta i gminy w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny.

§ 5

Temat ćwiczenia: realizacja zadań operacyjnych przez organy administracji publicznej w stanie gotowości czasu kryzysu oraz uruchomienia systemów: stałego dyżuru i systemu wykrywania i alarmowania.
Spodziewany efekt szkoleniowy: poszerzenie wiedzy i zdobycie większego doświadczenia operacyjnego, a także pewności w podejmowaniu decyzji.

§ 6

W roli obserwatorów ćwiczenia mogą wystąpić przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, Urzędu Gminy w Lubaczowie, Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju. Inspektora ds. obronnych czynię odpowiedzialnym za wysłanie stosownych zaproszeń.

§ 7

Dla sprawnego przygotowania ćwiczenia obronnego należy podjąć następujące czynności przygotowawcze:
1. Przeprowadzenie spotkania roboczego z przedstawicielami jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu w celu ustalenia organizacji i przebiegu ćwiczeń oraz przydziału zadań dla poszczególnych uczestników.
2. Opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia oraz planu przeprowadzenia ćwiczenia.
3. Opracowaną dokumentację ćwiczenia uzgodnić z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
4. Wydanie uczestnikom dokumentów stanowiących podstawę do przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 8

1. Zobowiązuję Inspektora ds. obronnych do:
1) Zapoznania wszystkich uczestników ćwiczenia z materiałami i planem przebiegu  ćwiczenia w dniu 26 września 2008 roku;
2) Przeprowadzenia instruktażu w zakresie realizacji poszczególnych epizodów  przewidzianych dla uczestników ćwiczenia w dniu 10 października 2008 roku. Szkolenie przeprowadzone zostanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie.
2. Pozostałe czynności dotyczące ćwiczenia obronnego należy wykonać zgodnie z n/w załącznikami:
Nr 1 - Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego kryptonim  „Wirowa 2008”,
Nr 2 - Plan pracy zespołu autorskiego
Nr 3 - Ramowy plan przeprowadzenia gminnego kompleksowego ćwiczenia obronnego
Nr 4 - Wykaz uczestników ćwiczenia gminnego „Wirowa 2008”
Nr 5 - Załącznik graficzny do ćwiczenia gminnego „Wirowa 2008”
Załączniki Nr 1,2,4,5 otrzymuje tylko stanowisko ds. obronnych.
Załącznik Nr 3 otrzymują uczestnicy ćwiczenia.

§ 9

Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuję do przestrzegania podczas ćwiczeń przepisów BHP i o ochronie informacji niejawnych. Odpowiedzialnym w tym zakresie czynię:
- Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy w Starym Dzikowie w  zakresie zachowania tajemnicy.
- Inspektora Marka Buczko w zakresie przestrzegania przepisów BHP.

§ 10

Sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia należy opracować i przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w terminie 5 dni od jego zakończenia.

§ 11

Ustalam gotowość do przeprowadzenia ćwiczenia do dnia 22 października 2008 roku.

§ 12

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obronnych.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż