Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla...

Zarządzenie Nr 42/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy
Stary Dzików

Na podst. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76,poz.694 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 72 , poz. 422)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się pkt.5. w brzmieniu:
„System NOWA GMINA wersja 02.582 autorstwa Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o. Dopuszczony do użytkowania w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie w maju 2008 roku. Program obsługują pracownicy referatu finansów i księgowości. Program jest chroniony hasłem dostępu. Dane chronione są przez archiwizację na dyskietkach, płytach CD i dysku twardym komputera.
Nowa Gmina-SQL jest systemem wykonanym w technologii Linux-Windows-PostgreSQL, w którego skład wchodzą moduły wykorzystywane w UG w Starym Dzikowie: Administracja, Kontrahenci, Budżet, Finansowo-Księgowy.

- Moduł  ADMINISTRATOR

Moduł administracyjny stanowi centrum zarządzania aplikacją NOWA GMINA.
Moduł ten zawiera wszystkie funkcje związane z konfiguracją całego systemu oraz odpowiada za bezpieczeństwo całej aplikacji. Między innymi zawiera edycję słowników wspólnych dla całej aplikacji, edycje danych jednostki organizacyjnej, itp.
Najważniejszą częścią modułu jest funkcja zarządzania użytkownikami i przydzielaniem im uprawnień.
W aplikacji NOWA GMINA zastosowano bardzo elastyczną metodę przydzielania i definiowania uprawnień dla poszczególnych użytkowników umożliwiającą łatwe dostosowanie aplikacji do każdej struktury organizacyjnej, zarówno do małych jak i dużych jednostek. Poprzez wyodrębnienie z każdego modułu funkcji i przy-pisaniu im unikalnego identyfikatora, przydzielenie takiego identyfikatora użytkownikowi uzyskuje się uprawnienia do używania takiej funkcji. W celu ułatwienia zarządzania uprawnieniami administrator otrzymuje za-miast prostych cyfr, ergonomiczny ekran z listą funkcji, które można przydzielać poszczególnym użytkownikom. Aplikacja umożliwia przydzielanie i odbieranie dostępu do pojedynczych funkcji.
Ze względu na wielkość systemu i dużą liczbę funkcji możliwych do przydzielenia został wprowadzony mechanizm ról, którego głównym zadaniem jest grupowanie uprawnień do funkcji. Administrator zyskuje dzięki temu możliwość przydzielania dostępu do grupy funkcji jednym kliknięciem myszy. Razem z systemem dostarczane są predefiniowane role, które umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy z systemem. Administrator nie jest ograniczony tylko do tych ról, może je definiować, oraz dodawać nowe w zależności od potrzeb i struktury jednostki organizacyjnej.
- Moduł KONTRAHENCI
Moduł Kontrahenci służy do ewidencji i przeglądu danych osób fizycznych i prawnych. Możliwa jest aktualizacja, korekta danych oraz ich wydruk.
Zakładanie nowych kartotek kontrahentów może być wspomagane danymi z modułu Ewidencji Ludności jeśli ADMINISTRATOR systemu NOWA GMINA nada takie uprawnienia.
Moduł ten zawiera dane wszystkich kontrahentów, z których korzystają inne moduły. Znajdują się więc tutaj dane kontrahentów, którzy występują, jako właściciele lub władający w module Gospodarka Terenami, kontrahenci, którzy są podatnikami w modułach podatkowych, czy też kontrahenci – dostawcy/odbiorcy dla rozrachunków prowadzonych w module Finansowo Księgowym lub regulujący swoje zobowiązania w module Kasa.
W związku z tym każdego kontrahenta urzędu można przyporządkować do jednej z grup: jednostki budżetowe, dostawcy, pracownicy, podatnicy, działalności, Urzędy Skarbowe, inni.
Grupy kontrahentów stanowią bloki wykorzystywane w FK do tworzenia kont rozrachunkowych.
Przy dopisywaniu kontrahenta konieczne jest podanie następujących informacji:
  Określenie czy jest to osoba prawna czy fizyczna,
  Pesel/Regon – PESEL dla osób fizycznych, REGON dla osób prawnych,
  Nazwisko / nazwa firmy,
  Nazwa konta – nazwa, która będzie wpisana jako nazwa członu konta analitycznego.
Podczas wprowadzania nowego kontrahenta nazwa konta jest tworzona automatycznie z nazwiska i imienia. Można ją następnie zmienić ale należy pamiętać aby nazwa była zwięzła i unikalna i zawierała informacje jednoznacznie identyfikujące kontrahenta
  Określenie czy kontrahent jest płatnikiem VAT; jeżeli tak musi mieć podany identyfikator NIP. Jest to informacja istotna przy rejestrowaniu faktur zakupu i rachunków uproszczonych od kontrahentów i sporządzaniu rejestrów zakupu, ponieważ są to informacje pobierane automatycznie;
  Banki i konta bankowe kontrahenta – w miarę potrzeb;
  Przypisanie kontrahenta do wybranych grup – w miarę potrzeb;
  Pozostałe informacje są podawane w zależności od potrzeb.
- Moduł BUDŻET
Zadaniem modułu jest informatyczne wspomaganie urzędów miast, gmin i innych jednostek organizacyjnych w pracach związanych z tworzeniem projektu budżetu, a po jego zatwierdzeniu, z realizacją uchwalonego budżetu.
Moduł pozwala zaprojektować budżet jednostki samorządu terytorialnego, planować i ewidencjonować w ciągu roku wszystkie zmiany w przyjętym budżecie oraz rejestrować wykonanie tego budżetu zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych.
Warunkiem pełnego wykorzystania modułu jest ścisła współpraca z modułem Finanse i Księgowość. Dane o wszystkich zmianach i korektach budżetu są widoczne w module Finanse i Księgowość. Moduł „BUDŻET” obejmuje następujące zagadnienia:
  tworzenie projektu budżetu na podstawie danych budżetu ubiegłorocznego i projektów cząstkowych składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
  zmiany projektu budżetu,
  zatwierdzanie projektu i utworzenie budżetu do realizacji,
  zmiany uchwalonego budżetu w trakcie roku,
  możliwość prowadzenia budżetu zadaniowego,
  wczytywanie wykonania budżetu na podstawie sprawozdań z podległych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w module Finanse i Księgowość,
  tworzenie raportów i graficzna prezentacja budżetu i jego wykonania na dowolnie wybrany dzień.
OPIS PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH
Proces przetwarzania danych związany z obsługą Budżetu można podzielić na następujące etapy:
I ETAP – Uzupełnienie słowników klasyfikacji budżetowej, klasyfikacji źródeł dochodów, klasyfikacji grup wydatków, kodów działalności pozabudżetowej oraz wydziałów (referatów) urzędu oraz przygotowanie ewidencji jednostek budżetowych – dane dotyczące jednostek budżetowych wprowadza się w module „Kontrahenci”.
II ETAP – Zdefiniowanie słownika symboli zadań oraz opracowanie zakresu zadań przewidzianych do wykonania w budżecie w bieżącym roku. W następnych latach zadania można przepisywać z roku na rok, nanosząc tylko niezbędne zmiany i korekty.
III ETAP – Stworzenie projektu budżetu w oparciu o klasyfikacje budżetową i wykaz przygotowanych zadań oraz zamknięcie projektu. W następnych latach projekt może być tworzony w oparciu o budżet lub wykonanie z roku poprzedniego. Wprowadzanie poprawek do projektu.
IV ETAP – Zatwierdzenie, na podstawie uchwały, wprowadzonego projektu budżetu i utworzenie budżetu do realizacji. Wprowadzanie zmian do budżetu.
V ETAP – Wczytanie miesięczne, kwartalne lub półroczne wykonania budżetu na podstawie danych z modułu Finanse i Księgowość.
Efektem przetwarzania są następujące zestawienia mogące stanowić załączniki do uchwały budżetowej:
  projekt budżetu z przewidywanym wykonaniem z roku ubiegłego,
  plan dochodów / wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej,
  plan dochodów budżetu wg źródeł powstawania,
  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
  źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej,
  plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych, 
  plan przychodów i wydatków Funduszy Celowych,
  bilans budżetu.
- Moduł FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Celem modułu Finanse i Księgowość jest zautomatyzowanie procesu księgowania wszystkich operacji finansowych w zakresie księgowości jednostek budżetowych. Moduł na dwie podstawowe części:
  Finanse i księgowość budżetu,
  Finanse i księgowość jednostki budżetowej.
Ewidencja operacji księgowych budżetu odbywa się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe. Plan kont dzieli się na dwie podstawowe części:
  Konta bilansowe, na których obowiązuje zapis dwustronny,
  Konta pozabilansowe, na których prowadzi się zapisy jednostronne.
Plan kont definiowany jest przez użytkownika i obejmuje:
  konta syntetyczne – wg obowiązującego planu kont;
  konta analityczne – wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do informacji;
  konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do wykonania sprawozdań;
  klasyfikację budżetową rozszerzoną o rodzaje i numery zadań zdefiniowanych w planie finansowym budżetu.
Sposób opracowania planu kont ma decydujący wpływ na efektywną pracę w systemie, a przede wszystkim na zakres i rodzaj udostępnianych informacji. Struktura konta analitycznego jest różna dla poszczególnych kont syntetycznych, jednak w ramach danego konta musi być jednoznacznie określona. System dostarcza bardzo elastyczne narzędzie służące do precyzyjnego opisania i zainstalowania planu kont. Jednolitość budowy konta zapewnia definiowanie bloków składających się na konto analityczne. Bloki mogą być zdefiniowane jako uniwersalne – dla wszystkich zespołów kont lub jako bloki charakterystyczne tylko dla danego zespołu.
OPIS PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH
I ETAP – definiowanie i założenie PLANU KONT. Jest to operacja jednorazowa konieczna na etapie wdrażania systemu. W następnych latach plan kont jest przepisywany z roku na rok i zapewnia ciągłość rejestracji i analizy operacji finansowych.
II ETAP – definiowanie planu kont klasyfikacji budżetowej. Konta klasyfikacji budżetowej można zakładać z poziomu modułu F-K lub z poziomu modułu BUDZET. W trakcie dopisywania planu finansowego do realizacji są dopisywane nowe konta wg podanych parametrów.
Moduł FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ jest powiązany z modułem planowania budżetu BUDŻET poprzez wspólne tablice:
  słownik klasyfikacji budżetowej,
  słownik zadań,
  słownik grup paragrafów do sprawozdań.
Integracja tych modułów pozwala na ujednolicenie informacji jak również przepływ danych dotyczących zatwierdzonego do realizacji planu finansowego wraz z kolejnymi zmianami i sprawozdań z realizacji planu.
III ETAP – naniesienie bilansu otwarcia – stanów kont na dzień rozpoczęcia eksploatacji systemu. Jest to operacja jednorazowa konieczna na etapie wdrażania systemu. W następnych latach bilans otwarcia jest naliczany na podstawie stanów końcowych z poprzedniego roku obrachunkowego.
IV ETAP – rejestracja, dekretowanie i księgowanie dokumentów bieżących. Operacje wprowadzane są ko-lejno w poszczególnych miesiącach obrachunkowych. Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów z miesiąca, wykonaniu i zatwierdzeniu sprawozdań okres obrachunkowy należy zamknąć. Do zamkniętego okresu obrachunkowego nie można już wprowadzać żadnych dokumentów.
V ETAP – zakończenie roku – po wprowadzeniu wszystkich dokumentów można wykonać operację prze-księgowań stanów kont wg zadanych parametrów jeżeli jest taka potrzeba. Następnie należy wykonać roczny bilans. Po zatwierdzeniu bilansu należy zamknąć rok i przenieść bilans otwarcia na rok następny. Program umożliwia rozpoczęcie nowego roku przed zamknięciem starego i prowadzenie bieżącego księgowania.
Efektem przetwarzania są następujące zestawienia:
  wydruk dziennych zapisów księgowych,
  wydruk stanu kont – obrotów i sald w układzie syntetycznym i analitycznym,
  wydruk kartotek w układzie analitycznym,
  analiza wykonania planu finansowego,
  zestawienie wydatków i kosztów,
  sprawozdawczość finansowo-księgowa,
  analiza rozrachunków,
  analiza stanu zadłużenia kontrahentów,
  wystawianie not odsetkowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż