Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...

Zarządzenie Nr 44/2008
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) i § 15 uchwały Nr 101/XVI/08 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie –

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2008 rok o kwotę 54.785 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 14.000 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 1.500 zł
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.555 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 1.550 zł
- dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.300 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników „wyprawka szkolna” - 13.880 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę 54.785 zł, w tym na:
- zakup wyposażenia biurowego dla pracownika wykonującego zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 14.000 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 1.500 zł
- wynagrodzenie dla nauczyciela świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.555 zł
- wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 1.550 zł
- wypłatę świadczeń w ramach realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20.300 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” -13.880 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 19.055, z tego:
- wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 14.000 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 1.500 zł
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.555 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 84.382,10 zł, w tym:
a) w dziale „Leśnictwo” na kwotę 17.168 zł
b) w dziale „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 3.000 zł
c) w dziale „Transport i łączność” na kwotę 17.300 zł
d) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę 4.020 zł
e) w dziale „Działalność usługowa” na kwotę 280 zł
f) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 2.595 zł
g) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na kwotę  171,10 zł
h) w dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 460 zł
i) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 50 zł
j) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 9.738 zł
k) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 23.700 zł
l) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 5.900 zł
2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w dziale „Obsługa długu publicznego”.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż