Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 46/2008
Szefa OC Gminy Stary Dzików - Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96 poz. 850), zarządzenia nr 241/2008 Wojewody Podkarpackiego - Szefa OC Województwa z dnia 08.09.2008r. oraz zarządzenia nr 31/2008 Szefa OC Powiatu - Starosty Lubaczowskiego z dnia 23.09.2008r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Rozwinąć częściowo system wykrywania i alarmowania na terenie gminy Stary Dzików w celu przeprowadzenia w dniu 24 października 2008r. treningu wojewódzkiego nt. “Realizacja zadań systemu wykrywania i alarmowania w czasie wystąpienia zagrożeń pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”.

§ 2

W treningu przyjąć następujące cele szkoleniowe:
1) doskonalenie obsad osobowych formacji OC systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń oraz wypracowania wniosków i propozycji dla szefa OC w sprawie prowadzenia działań ratowniczych i ochronnych,
2) sprawdzenie skuteczności działania systemu alarmowania na terenie gminy,
3) doskonalenie współdziałania z lokalnymi środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach i procedurach ochronnych,
4) doskonalenie obsad osobowych formacji obrony cywilnej SWA w zakresie obsługi sprzętu dozymetrycznego, przyrządów wykrywania skażeń chemicznych, środków łączności i urządzeń alarmowych
,
5) doskonalenia obiegu informacji w systemie wykrywania i alarmowania,
6) upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach
wystąpienia zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej,
7) sprawdzenie zasięgu odbioru sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych przekazywanych przez regionalne i lokalne środki masowego przekazu.

§ 3

W ramach treningu przeprowadzić w dniu 24 października 2008 głośną próbę syren alarmowych na terenie gminy.

§ 4

Do udziału w treningu powołuję 50% obsady osobowej drużyny wykrywania i alarmowania oraz 50% obsady osobowej punktów alarmowania sołectw.

§ 5

Do dnia 10 listopada 2008 r. należy złożyć w Referacie Zarządzania Kryzysowego i OC Starostwa Powiatowego w Lubaczowie sprawozdanie z przebiegu treningu.

§ 6

Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierzam prac. ds. OC Marek Buczko.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż